Når trenger du skjenkebevilling?

Skal du starte serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvis du overtar et eksisterende serverings- eller skjenkested, må du søke om egen bevilling så snart som mulig, og senest 30 dager fra overtagelsesdato.

Hvordan få skjenkebevilling?

Skjenkebevilling gis til selskapet som driver stedet.

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen

Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.