Endring av eksisterende bevilling

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Hvis du har en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, må du melde fra til Frøya kommune. Hvis ikke kan du miste bevillingen.

Du må melde fra om endringer innen 30 dager hvis:

Du utvider arealet inne eller ute.

Legg ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved framleie må du også legge ved tillatelse til framleie og framleiekontrakt.

Du har bevilling inne, og søker om uteservering.

Legg ved Plantegning og adkomstdokumenter

Du søker om utvidet tid inne og/eller ute.

Ingen krav til dokumentasjon. (Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte senest en halv time før det stenger. Gjestene har 30 min. etter skjenketidens utløp til å drikke utskjenket alkoholholdig drikk. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute.)

Du ønsker å importere til egen virksomhet.

Ingen krav til dokumentasjon.

Du ønsker å brygge og skjenke øl i egne lokaler.

Legg ved Konseptbeskrivelse.

Stedet har fått ny daglig leder for en serveringsbevilling.  

Legg ved dokumentasjon på at ny daglig leder har bestått etablererprøven, og at vedkommende er ansatt på serveringsstedet.

Stedet har fått ny styrer og/eller stedfortreder for salgs eller skjenkebevilling.

Legg ved firmaattest

Driftsselskapet har fått ny styreleder.

Legg ved firmaattest.

Driftsselskapet har fått ny daglig leder.

Legg ved firmaattest.

Det er foretatt mindre endringer i eierandeler.

Send aksjeeierbok der revisor har bekreftet eierskapsandelene til Frøya kommune.

PS! Ved melding om endringer er det ikke egne skjemaer (bortsett fra søknader vedr. daglig leder for serveringsbevillinger og styrer/stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger). Send inn et brev med endringene og dokumentasjon i samsvar med listen ovenfor.