Felles pressemelding angående innføring av forskrift for å begrense smitte i øyregionen 28.12.20

Klikk for stort bilde 

Kommuneoverlegene i Hitra og Frøya har i dag besluttet å gjøre et hastevedtak på en likelydende forskrift gjeldende fra 28.desember kl. 23:00. Forskriften gjelder i første omgang til og med 4.januar. Bakgrunnen for innføringen av forskrift er den smittevernfaglig begrunnet, og er et resultat av de vurderingene kommuneoverlegene har gjort i den smittesituasjonen øyregionen nå står i.

Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å fatte hastevedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd, og det et slikt vedtak begge kommuneoverleger har valgt å fatte. Forskriften er vurdert i begge kommuners beredskapsledelser, og kommunenes politiske og administrative ledelse tar vedtakene til orientering. Dersom det vurderes som formålstjenlig utfra smittesituasjon, vil forskriften forlenges, men da med grunnlag i politisk vedtak i kommunestyrene tilhørende de respektive kommuner.

Det er viktig å understreke for våre innbyggere at kommunene ser og forstår den formidable innsatsen hver enkelt innbygger legger ned i den smittesituasjonen vi står i. Det at vi nå innfører en forskrift er IKKE et signal om mistillit til de tiltak og anbefalinger dere innbyggere allerede legger ned en betydelig innsats i. Forskriften innføres for å rydde, tydeliggjøre og forsterke de tiltak kommunelegene anser som nødvendig i den smittesituasjonen øyregionen nå står i.

Forskriften regulerer i hovedsak følgende momenter:

  • Det skal ikke gjennomføres offentlige arrangement i forskriftsperioden
  • Maksimalt 5 gjester ved private arrangementer og sosiale sammenkomster
  • Maksimalt 5 nærkontakter i løpet av 1 uke i forskriftsperioden
  • Det skal ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom over 19 år

For full forskriftstekst vises til kommunenes hjemmesider eller Norsk Lovtidend - Lovdata.

Det er politiet som har ansvar og myndighet til å følge opp gitte forskrift, og vi anmoder derfor om å ha tillit til din nabo eller bekjent. Det kan ligge særlige grunner eller unntak til grunn, for at denne personen gjør som han/hun gjør.

Kommuneoverlegene vil benytte anledningen til å gi en stor takk til alle innbyggere for den innsatsen dere hver dag gjør for å holde smittenivået nede!

Dette skal vi greie sammen!

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Frøya kommune - 28.12.20