Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Frøya kommune

Klikk for stort bildeLogo for Frøya kommune 

 

 

 

 

Dato

FOR-2020-03-14-289

Ikrafttredelse

17.03.2020 kl. 0001

Gjelder for

Frøya kommune

Hjemmel

LOV-1994-08-05-55-§4-1

Kunngjort

16.03.2020   kl. 1600

Korttittel

Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Frøya kommune


 

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Frøya kommune 16.mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

På grunn av situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen, har Kommuneoverlegen i Frøya kommune fattet følgende vedtak:

1. Forbud mot visse private sammenkomster

Private sammenkomster, som bryllupsfester, russefester og lignende der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid forbys. Forbudet gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Det kan ikke søkes om dispensasjon fra forbudet.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand. Store ansamlinger av mennesker for øvrig frarådes både innendørs og utendørs.

2. Arbeidsgiver med virksomheter i Frøya kommune

Arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Frøya kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Dette innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk til stede i virksomheten for å opprettholde en forsvarlig drift. Arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses, men når pendling må videreføres skal arbeidstakeren bruke egen bil og ikke offentlig kommunikasjon. Pendlere skal ikke unødvendig oppsøke tjenestetilbud i kommunen og skal gjøre sitt ytterste for å begrense smittespredning.

Første ledd gjelder ikke virksomheter hvor fysisk fravær av ansatte vil gå ut over kritiske funksjoner for liv og helse.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig, med mindre dette er strengt nødvendig. Det samme gjelder for kurs, seminarer og lignende.


3. Ansvar

 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

4. Straff

 

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart, jf. Smittevernloven § 8-1.


5. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften gjelder fra 17. mars 2020 klokken 0001 og inntil videre. 

 

Rettslig grunnlag

Helsedirektoratet fastsatte forskrift 12. mars 2020 nr. 270 om møteforbud og stenging av virksomheter med nasjonal virkning den 12. mars 2020.

Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir kommunestyrene hjemmel til å sette i verk ytterligere tiltak når det er nødvendig for å forebygge og motvirke spredning av allmenfarlig sykdom i befolkningen. Slike begrensninger vil ha virkning lokalt for personer som oppholder seg i kommunen. Kommunelegen er gitt fullmakt til å treffe vedtak i hastetilfeller, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep». 

 

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Fra 10. mars 2020 registrerte helsemyndighetene at sykdommen gikk over i en ny fase hvor en ikke lenger kan identifisere smittekjeden for alle som blir syke.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2-virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt lokalt, blant annet fordi kommunen er varslet om planlagte private arrangementer med ansamling av mange personer inneværende helg.

Tiltaket er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for alle som oppholder seg i Frøya kommune.

Vedtaket gjelder fra kunngjøring inntil det blir endret gjennom nytt vedtak.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.