Frøya museumsfond

Frøya kommune har etablert et museumsfond der formålet er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya kommune. Midlene er avsatt fra Havbruksfondet.

Museumsfondet skal kunne komme både private og offentlige aktører til gode.

 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

(Fra Lov om kulturminner; §1 og 2)

 

Hvem skal kunne søke?

Private hjemmelshavere, lag/organisasjoner, og prosjekt i offentlig regi kan søke om midler til investeringer, utviklingstiltak eller driftsstøtte. Det blir mulighet for å søke to ganger i året.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde budsjett, beskrivelse av prosjektet og framdriftsplan. Det skal rapporteres i etterkant av gjennomføringen.

 

Søknadsfrister:

Vår: 1.mai

Høst: 1.november

 

 

Søknadene behandles innen tre uker.