Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

INFORMASJON FRA FRØYA KOMMUNALE VANNVERK

DRIFTSFEIL PÅ KJERKDALSVATNET VANNBEHANDLINGSANLEGG 13.06.21

Søndag 13. juni ca. kl. 18.00 oppstod en ekstraordinær feil i styringssystemet i Kjerkdalsvatnet vannbehandlingsanlegg som resulterte i at det oppstod store trykkvariasjoner (trykkstøt) i vanntilførselen for Øst-Frøya, spesielt Sistranda. Ca. kl. 18.20 fant driftspersonell feilen, rettet denne og fikk samtidig sendt ut SMS-varsel til alle berørte abonnenter med beskjed om at de kunne oppleve misfarget vann som følge av hendelsen og at de kunne tappe vann til misfargingen forsvant. Det ble samtidig gitt beskjed om at hvis abonnenten opplevde dårlig vanntrykk, så måtte de sjekke silene i vanninntak og vasker.

Det har i etterkant av hendelsen kommet noen få henvendelser til kommunen fra abonnenter som har fått problemer med vanntrykk og/eller feil med toalett. Årsaken til dette er at det som følge av trykkstøtene har løsnet partikler fra vannledningene og noe av disse har kommet inn i abonnentens inntaksledning. Løsningen er å åpne og rengjøre siler/filter i inntaksledningen for de som har dette eller skru ut og rengjøre siler i vannkraner. Toalett som ikke fungerer som de skal er gjerne forårsaket av at partikler har lagt seg i flottørventilen som derfor må rengjøres. 

Det er slik at det er noen abonnenter som må ha hjelp av rørlegger for å ordne dette og spørsmålet er da hvem som skal dekke rørleggerkostnaden. Til det er å si at kommunen som vannleverandør ikke er ansvarlig for de kostnader abonnentene blir påført gjennom slike hendelser. Dette fordi en vannleverandør aldri kan garantere at slike hendelser kan oppstå (kan også oppstå ved store og plutselige rørbrudd) og det er derfor abonnentens eget ansvar å sikre seg mot dette gjennom å installere filter/sil i inntaksledningen. Fra 2017 er dette også lovpålagt gjennom Byggtekniske forskrifter (TEK17). Vannverkets ansvar strekker seg til å informere abonnentene ved vesentlige endringer i vanntrykk og vannkvalitet, noe som er gjort i dette tilfellet straks feilen ble funnet og rettet (jfr. kommunens Standard abonnementsvilkår-Administrative bestemmelser).

Frøya kommune beklager uleiligheten denne hendelsen har påført noen av våre vannabonnenter. Vi vil samtidig opplyse om at denne type akutthendelser forekommer svært sjelden men at kommunen allerede er i ferd med å gjøre tiltak for å minimere risikoen for denne type hendelser i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen

Frøya kommune