Informasjon om smitterisiko for vann og avløp

Med bakgrunn i den pågående Koronapandemien vil Frøya kommune informere kommunens vann- og avløpsabonnenter om følgende i forhold til smitterisiko.Klikk for stort bilde 

Vannforsyning

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann. Vanlige desinfeksjonsmetoder som klor og UV skal være tilstrekkelige til å inaktivere viruset. De normale kravene for produksjon av trygt drikkevann gjelder.

Produksjonen av vann i det kommunale vannverket på Kjerkdalsvatnet foregår i lukkede systemer uten risiko for overføring av eventuell smitte fra driftspersonell til drikkevannet. Råvannet blir kontinuerlig UV-behandlet før det blir renset. Produksjonen foregår etter strenge retningslinjer som også er gjenstand for kontroll og tilsyn av Mattilsynet.

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig, i form av vannprøver som blir analysert på akkreditert laboratorium. For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver på inntaksledningen i vannverket. I tillegg tas det prøver mange steder ute på ledningsnettet.

I forhold til driftspersonellets normale rutiner for å sikre trygt drikkevann er det under pandemien iverksatt ytterligere tiltak for å redusere risikoen for smitteoverføring fra driftspersonell til vannet ved nødvendig arbeide på både vannverket og i distribusjonssystemet.

Kommunen har også etablert en beredskapsplan for vannverket i forhold til pandemien. Denne beskriver hvordan vi skal prioritere og sikre nødvendig driftspersonell for å kunne opprettholde vannforsyningen til befolkningen i en krisesituasjon. Det samme er opprettet for avløpstjenesten.

 

Avløp

Virus fra mennesker kan overføres til sanitært avløpsvann. Konsentrasjonen av virus vil vanligvis være meget beskjeden i forhold til mengde avløpsvann og smitterisikoen vurderes derfor som svært liten ved direkte kontakt med avløpsvann. Virus vil i meget liten grad kunne overføres via aerosoler ved innånding.

Med bakgrunn i dette samt at avløpsvann også inneholder store mengder andre farlige smittestoffer som f.eks. E.coli og andre tarmbakterier, anbefales på det sterkeste at eiere av avløpsanlegg ved driftsproblem ikke forsøker å foreta eventuelle reparasjoner på egen hånd.

Abonnenter som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg bes ta direkte kontakt med kommunens vakttelefon 480 73 963 ved driftsproblem som vurderes å skyldes kommunalt anlegg.

Ved feil eller lekkasje på privat avløpsledning eller anlegg tas kontakt direkte med autorisert rørleggerfirma for bistand.

 

Generelt

Merk at vann- og avløpstjenesten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Det er derfor viktig at ikke bare driftspersonell opptrer ansvarlig i forhold til smitterisiko men også at befolkningen tar hensyn og opptrer ansvarlig ved nødvendig kontakt med driftspersonell. Vi ber derfor om at innbyggerne holder god avstand til driftspersonell og for øvrig overholder myndighetenes retningslinjer for å redusere risikoen for smitte. Vi takker på forhånd for godt samarbeide

 

Sistranda, 23. mars 2020

Vann- og avløpstjenesten