Informasjonsmøte hovedprosjektet sitkagranhogst

 

Til Grunneiere 

Frøya kommune skal i gang med 1. etappe i hovedprosjektet til den maskinelle hogsten av sitkagran på fast-Frøya. I den forbindelse arrangeres det nå et møtet mellom kommunen og grunneierne som blir berørt under hogsten. Under møtet vil det bli gitt informasjon om gjennomføringen av prosjektet, men siden ikke alle kan møte vil den samme informasjonen bli gitt i dette brevet: 

På verdensbasis er sitkagran en viktig råvare for skogsindustri. Den er svært robust, har høy vekst, og derav ønskelig for skogbruket. Den høyeste sitkagrana i Norge er målt til 40m. På Frøya ble den høyeste målt til 18m, om 40 år kan det tenkes at denne kan bli dobbelt så høy.

Sitkagrana er svært krevende for maskinell avvirkning når skogen ikke er stelt. Treet får grove greiner, som er svært seige og som vokser helt ned til bakken. Grensen for hva som er mulig med maskinell felling er trær opp til 70 cm i diameter.

På Frøya ble trærne plantet som leplanting. Utfordringen er da at trærne ble plassert i mindre bestander, ikke er drevet som skog og ble plantet i områder hvor den sprer seg fort. Sitkagrana spirer lett i den eksponerte jorda og kystlyngheia her på Frøya.

Problemet i dag er feilvurderingen som ble gjort da sitkagrana ble plantet på Frøya. Trusselen er at sitkagrana skal spre seg ut i kystlyngheia og fortrenge denne naturtypen som vi har et ansvar for å beholde. Tiltaket er å fjerne sitkagrana slik at kystlyngheia får mulighet til å bestå.

Første etappe blir langs strekningen Siholmen – Hellesvik – Valen. På denne strekningen må vi også ta med oss Uttian. Har vi midler igjen etter denne strekningen vil vi også hogge Svellingen-Dyrøya under denne etappen (svart strek, figur 1).
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Plan for hogst rute, 1. etappe i hovedprosjektet (rød strek)

Gjennomføringen av hogsten vil foregå på følgende måte:


-    Starter ved Siholmen og gå nordover til Hellesvik (via Uttian), deretter gå vestover mot Valen.
-    Etappen vil avvirke ca. 5000 m3 med sitkagran.
-    Den maskinelle driften vil foregå senhøsten 2022, forhåpentligvis vil den starte 1.november 2022 og vil ta ca. 3 måneder.
-    Hogsten krever også dugnadsinnsats/innsats fra lokale entreprenører før den maskinelle hogsten kan starte (prosjektet har satt av 300 000,- til forarbeidet).
-    Alle potensielt frøbærende trær fjernes med størst mulig bruk av hogstmaskin – lassbærer/traktor/tømmerbil – båt.
-    Kjøreskader vil vurderes opp mot bransjenormer og det som forekommer av standarder for hogstoppdrag. Skader som faller inn under dette vil kommunen være forpliktet til å utbedre.
-    Entreprenør tar ansvar for operativ gjennomføring og kommunikasjon med grunneier, med bistand fra kommunen på overordnet prosjektledelse (For mer utfyllende prinsipper i kontrakt, les: Grunneiererklæringen som du kan finne på kommunens hjemmesider (www.froya.kommune.no). 

Grunneiererklæring Frøya kommune (PDF, 332 kB)

 

I samarbeid med grendalagene har vi delt opp møtene per grendalag, møt opp når ditt grendalag har møte:
 

 Mandag 25.04 kl. 17 Havgløtt grendahus

Mandag 25.04 kl. 19 Nesset grendahus

Onsdag 27.04 kl. 19 Uttian grendahus

Torsdag 28.04 kl. 19 Klubben grendahus

Vel møtt til møte!