Lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya

Frøya kommunestyre gjorde vedtak i KST-sak 3/19 den 31.01.19 om å holde lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya.

Hvem kan stemme?

Ved den lokale folkeavstemningen har de som oppfyller følgende vilkår stemmerett:

 1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
  1. Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019
  2. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og
  3. Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune pr. 01.01.19
    
 2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene, men også fyller følgende vilkår:
  1. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er
  2. Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest pr.01.01.19
    
 3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på valgdagen.


Tid og sted for forhåndsstemming

Dato                            Tidspunkt                   Sted/lokale

11. – 15.mars             kl.0815 – 1500           Frøya Herredshus v/Servicekontoret

18. – 22.mars             kl.0815- 1500             Frøya Herredshus v/Servicekontoret

20.mars                      kl.0930 – 1430           Coop Sørburøy


21.mars                      kl.1100 – 1215           Coop Sula

21.mars                      kl.1300 – 1500           Bogøy, Supen Pøbb

25. – 29.mars             kl.1000 – 1800           Stjernesenteret på Sistranda

26.mars                      kl.1000 – 1200           Frøya Sykehjem og trygdeboliger v/sykehjemmet

26.mars                      kl.1230 – 1430           Beinskardet omsorgsboliger

For de som av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å komme seg til lokaler hvor det avholdes forhåndsstemming eller til valglokalet på valgdagen, så kan man søke om ambulerende stemmegiving. Ambulerende stemmegiving betyr at vi kommer hjem til deg for å motta din stemme. – Frist for å søke er 8.mars kl.15.00.

Søknad sendes til postmottak@froya.kommune.no, pr post til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller så kan man ta kontakt pr telefon på tlfnr 72 46 32 00.

Dato for gjennomføringen av den ambulerende stemmegivingen er 15.mars 2019.

Er du ikke hjemme på Frøya i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, har du fortsatt mulighet til å stemme. Følgende fremgangsmåter kan benytte:

 1. Er du i innenlands kan du avgi din stemme hos hvilken som helst kommune. Ta kontakt med administrasjonen i den aktuelle kommunen og avgi din stemme der. Kommunen som mottar stemmen sender da denne til valgstyret i Frøya kommune. Man kan skrive hva man stemmer på et ark og trenger ikke stemmeseddel for å avgi sin stemme, men det må klart gå fram av dokumentet hva man har stemt ved den lokal folkeavstemningen.
   
 2. Er du utenriks og vil avgi din stemme kan du ta kontakt med den norske ambassaden i det landet du er i og avgi din stemme. Ambassaden sender da din stemme til valgstyret i Frøya kommune.
   
 3. Brevstemmer utenriks er også et alternativ. Velgeren må da legge et ark, hvor det klart går fram hva man stemmer den folkeavstemningen, i en konvolutt. Velgeren må så legge denne i en ny omslagskonvolutt som påføres:
 • Valgstyret i Frøya kommune
  Postboks 152, 7261 Sistranda, Norge
 • Navn og fødselsnummer
 • Adresse på hjemstedet pr. 01.01.19
 • Tid og sted stemmegivingen.
 • Velgeren må skrive under på omslagskonvolutten
 • Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten.

 

Alle forhåndsstemmer må være valgstyret i hende innen kl. 17.00 på valgdagen 02.04.19.

Tid og sted valgdagen for lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya

Valgdagen for den lokale folkeavstemningen er av valgstyret i Frøya kommune satt til tirsdag 02.april 2019.

Følgende valglokaler er tilgjengelig i de forskjellige stemmekretsene:

Dyrøy krets:               Dyrøy grendahus

Nabeita krets:             Nabeita oppvekstsenter

Nesset krets:              Frøya Næringspark

Nordskag krets:          Nordskag oppvekstenter

Sistranda krets:          Kommunestyresalen, Frøya Herredshus

Øyrekka krets:            Mausund oppvekstsenter


Alle valglokalene har åpent fra kl1000 – 1800 den 02.april.

Man kan avgi sin stemme uansett hvilken krets man tilhører. Avgir man sin stemme i en krets man ikke egentlig tilhører, vil denne stemmen bli lagt i konvolutt og registrert som fremmedstemme i kretsen, men vil fortsatt telle i valget.

Husk legitimasjon!