Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Planlegger du å rydde avfall langs strender eller på sjøbunnen i 2021? Nå kan du søke Miljødirektoratet om støtte til prosjektet gjennom deres tilskuddsordning.

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge.

Den store innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs den norske kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling i flere områder har blitt sterkt redusert.

Likevel er det fortsatt mye plast i havet som skylles i land på norske strender, men også ny forsøpling fra landbaserte kilder i Norge. Miljødirektoratet vil derfor fortsette å støtte opp om den nasjonale ryddedugnaden gjennom denne tilskuddsordningen. Det er også mye arbeid i gang både nasjonalt og internasjonalt som vil bidra til å forhindre ny tilførsel av forsøpling i det marine miljø.

70 millioner kroner til opprydding

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard. Store, samordnede prosjekter som sikrer regional og nasjonal organisering av ryddeaksjoner har høy prioritet i 2021, men det kan også søkes om forebyggende tiltak og mindre oppryddingstiltak langs kysten og vassdragene.

Hvem kan søke?

• Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
• Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
• Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som       avfallsselskap og friluftsråd.

Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

Slik søker du

Minstesummen det kan søkes om er 300 000 kroner.

I år kan du søke om tilskudd til større prosjekter som varer fram til mars 2023. I tillegg kan du søke om tilskudd til prosjekter som skal avsluttes i 2021 eller 2022.

Søknad om tilskudd sendes til Miljødirektoratet gjennom vårt elektroniske søknadssenter innen søknadsfristen 20. januar 2021 kl. 23:59. 

 

Søknad tilskudd marin forsøpling

 

Henvendelser kan sendes til: tilskuddmf@miljodir.no