Pressemelding: Varsel om tilsyn etter Covid-19 forskriften

Frøya kommune har i dag sendt ut varsel om tilsyn til alle kommunens serveringssteder.

Klikk for stort bilde 

Frøya kommune varsler herved om uanmeldt tilsyn med serveringsbransjen etter Covid-19-
forskriften.


Formål med tilsynet er å:
• Hindre mulighet for spredning Covid-19 på serveringssteder i Frøya kommune
• Sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen
• Bidra til mulighet for å opprettholde av drift for serveringsstedene på Frøya gjennom Covid-19-pandemien


Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen, og skal til enhver tid gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig. Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen. Kommunen har så langt gitt råd og veiledning, nå vil kommunen også føre tilsyn i bransjen.


Kommunen vil også minne om den enkeltes ansvar for å overholde reglene slik at vi kan
beholde åpne restauranter og utesteder.


Her kan du lese brevet som er sendt serveringsstedene i Frøya kommune: Varsel om tilsyn

 

Alle serveringssteder i Frøya kommune


Varsel om tilsyn
Frøya kommune varsler herved om uanmeldt tilsyn med serveringsbransjen etter Covid-19-forskriften.


Formål med tilsynet:
Hindre mulighet for spredning Covid-19 på serveringssteder i Frøya kommune. Sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen. Bidra til mulighet for å opprettholde av drift for serveringsstedene på Frøya gjennom Covid-19-pandemien. 


Lovverk:
- Covid-19-forskriften
- Smittevernloven
- Folkehelseloven


Andre relevante dokument:
Veileder fra NHO med konkrete tiltak som skal sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen i forbindelse med Covid19:https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/nyhet/2020/bransjeveileder-servering/


Gjennomføring av tilsyn:
Det vil bli ført uanmeldte, stedlige tilsyn med serveringsbransjen i Frøya kommune i forbindelse med Covid-19-pandemien. Det kan bli ført tilsyn flere ganger ved de samme serveringsstedene. Tilsyn vil bli gjennomført av personer som ellers gjennomfører tilsyn etter alkohollovgivningen.


Tilsynsmyndigheten vil ikke være uniformert, men vil informere om at det har vært tilsyn ved serveringsstedet og vil legitimere seg. Videre vil formålet med tilsynet bli meddelt og hjemmelen for det vil bli opplyst. Tidspunkt for tilsyn, og hvem som representerer tilsynsmyndigheten, vil være formelt planlagt internt i kommunen før gjennomføring.


Det kan bli tatt foto fra serveringsstedet som dokumentasjon. Tilsynet kan kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver, jf. Alkoholloven § 1-9 tredje ledd.


Følgende paragrafer vil bli vektlagt under tilsynet:
- Bordservering ved serveringssteder som har skjenkebevilling (Covid-19- forskriftens §14a)
- Det skal være sitteplasser til alle gjester (Covid-19-forskriftens §14a)
- Avstand 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand (Covid19-forskriftens
§14a)
- Gode rutiner for hygiene og renhold (Covid-19-forskriftens §14a)


Oppfølging/tilsynsrapport:
Tilsynshaver skriver oppsummeringsrapporter etter tilsyn. Rapportene lagres i kommunens arkivsystem.


Ved avvik som ikke er forenelig med smittevernfaglig forsvarlig drift, vil tilsynsrapport og eventuelt forhåndsvarsel om sanksjonsvedtak oversendes bedriften for uttalelse innen en nærmere angitt frist. Kommunen fatter deretter vedtak i saken.


I alvorlige tilfeller kan kommunen fatte hastevedtak om begrensning/stenging etter smittevernlovens §4-1.


Med hilsen
Ingrid Kristiansen
kommuneoverlege