Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Temaplan friluftslivets ferdselsårer - Varsel om oppstart

Frøya kommune skal utarbeide temaplan Friluftslivets ferdselsårer, varsel om oppstart ble vedtatt i HOOK torsdag 16.mars.

Friluftslivets ferdselsårer er initiert av Miljødirektoratet, og er en samlebetegnelse for stier, løyper, turveier, ro- og padleleder mm. Bakgrunnen for arbeidet er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag når det gjelder ferdselsårer, utvikle disse og bidra til aktiv bruk. Som en del av arbeidet skal traseer identifiseres og kategoriseres etter tilgjengelighet, vanskelighetsgrad og plassering. Målet er å fremme alternativer for folk i alle livsfaser og med ulik grad av mobilitet.

Det vil også være fokus på aktuelle rekreasjonsområder og det å øke tilgjengeligheten. Videre skal planen ivareta andre interesser, slik at man ikke anbefaler ruter som er i nærheten av sårbar natur eller sensitive arter. Skilting og merking er en naturlig del av dette arbeidet, et arbeid som i samarbeid med Frøya turlag allerede er i gang

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe fram temaplanen,  og en ressursgruppe med bredere representasjon er også etablert. Det vil også arrangeres innspillsmøter/workshops i grendene, og alle innbyggerinnspill ønskes velkommen.
 

Ønske om mer informasjon?

Kontakt elin.strandheim@froya.kommune.no eller espen.skagen@froya.kommune.no

 

Har du innspill til planarbeidet?
Send til postmottak@froya.kommune.no, merkes med Friluftslivets ferdselsårer