UTLYSNING AV MIDLER MUSEUMSFOND I FRØYA KOMMUNE

Frøya kommune har etablert et museumsfond der formålet er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya kommune. Midlene er avsatt fra Havbruksfondet.

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

(Fra Lov om kulturminner; §1 og 2)

Hvem skal kunne søke?

Private hjemmelshavere, lag/organisasjoner, og prosjekt i offentlig regi kan søke om midler til investeringer, utviklingstiltak eller driftsstøtte. Det blir mulighet for å søke to ganger i året.

Prosjekter som får midler fra fondet må være tilgjengelig for offentligheten

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde budsjett, beskrivelse av prosjektet og framdriftsplan. Det skal rapporteres i etterkant av gjennomføringen.

Søknadsfrister:

Vår: 10.mai

Søknad sendes til postmottak@froya.kommune.no, og merkes med Museumsfond 2022