Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Utlysning Frøya ungdomsfond

Frøya kommune har i forbindelse med disponering av havbruksfondet avsatt kr. 300.000,- til et eget ungdomsfond.  

Formål med ordningen er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom.   

Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil bidra til å fremme inkludering og motvirker utenforskap.   

Ungdomsfondet skal bidra til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.   

 

Målgruppe   

Barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune.   

 

Hvem kan søke   

Både enkeltpersoner og grupper kan søke, men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa.   

Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.   

 

Vilkår   

Midlene kan benyttes til planlegging av tiltak samt kjøp av tjenester, utstyr og materiell til gjennomføring av tiltak. Midlene kan også benyttes til å opprette nye tiltak i eksisterende kultur- og fritidslokaler.   

Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert.   

Tiltak som vil gi et tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil bli prioritert.   

Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert.   

Max støtte pr. tiltak er kr. 20.000,-   

 

Søknadskriterier   

Søker må ha tilhold i Frøya kommune, og søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet.   

Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.   

Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonummer.   

Tilsagnet er gyldig 1 år fra tilsagnsdato.   

Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til.   

Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.   

Søknad sendes postmottak@froya.kommune.no, og merkes «Frøya ungdomsfond».   

 

Fondsstyret vil avholde 2 tilsagnsmøter 2023, henholdsvis 1 i vår og 1 i høst.   

Frist for innsending vår 2023: 21.05.2023   

Tilsagnsmøte avholdes 31.05.2023.   

 

Fondsstyre   

2 representanter fra Frøya ungdomsråd   

1 politisk representant   

1 representant fra virksomhet kultur og idrett (sekretariat)