Status angående koronavirus

Her finner du oppdatert offisiell informasjon om koronavirus i Frøya kommune. Informasjonen er basert på nasjonale bestemmelser, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

Beredskapsledelsen vil på det sterkeste anbefale:

 • Hold antall nærkontakter på et minimum

 • Hjemmekontor der det er mulig

 • Utsett om mulig fysiske samlinger/arrangement/møter evt gjennomfør disse digitalt

 • Unødvendige reiser mellom kommuner bør unngås

Informasjonstjenester Frøya kommune

Antall smittede og andre oppdaterte tall
Status Covid-19 Frøya
Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 18.06.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 41 0 41
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 0 0 0
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 0 0 0
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 0 0 0
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 77 57.6
Antall vaksinerte (Number of vaccinated) 3030 3189
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 26.1

 

*) Dette er tall som løpende oppdateres, og som det er knyttet noe usikkerhet til.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester som ikke er inkludert. 

*) These are numbers continuously updated and linked to some uncertainty. In addition there has been done several rapid tests daily.

 

Koronatelefon og korona-epost

Koronatelefonen

Koronatelefonen er per nå stengt. Denne blir vurdert åpnet ved smitteutbrudd.

 

Korona- e-post

Korona- e-post til Frøya er: korona@froya.kommune.no 

Korona-e-post kan brukes til alle koronarelaterte spørsmål. Kommunen vil svare så fort som mulig og senest påfølgende dag.

 

Herredshuset

Herredshuset har fra mandag 10.mai ordinær åpningstid som er kl.0815 - 1500 mandag til fredag.

Det fortsatt ønskelig at man bestiller avtale med saksbehandler på forhånd.

 

 

Testing

Hvordan bestille koronatest?

Du kan ringe Frøya legekontor tlf 72 44 70 80 

Åpningstid telefon legekontoret er man-fre 09.00-1430.

 

Korontaest på Frøya og Hitra i sommer:

Frøya og Hitra vil ha et samarbeid om testing fra 21.06. Det betyr i praksis at det testes på Frøya i oddetallsuker, og på Hitra i partallsuker. På begge øyene testes det mand/onsd/fred kl.11.00, om ikke annen beskjed blir gitt.

På Hitra bestiller man test via helseboka.no, eller ved å ringe Legekontoret 72444242. Oppmøtested Hitra; bak Hitra Helsetun

På Frøya bestiller man test via Remin https://timebestilling.remin.no/froya, eller ringer testtelefonen  90154389. Oppmøtested Frøya; Kysthaven ved smittebod på parkeringsplass

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr såkalt utreisetest i forbindelse med reiser til utlandet.

Vi tilbyr heller ikke test før oppstart jobb.

Personer fra andre kommuner som får symptomer eller blir definert som nærkontakter når de oppholder seg på Frøya og Hitra, oppfordres til å reise hjem for testing og oppfølging i egen kommune. 

 

Kriterier for testing og karantene

Når skal du teste deg:

1. Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

2. Hvis du har vært i kontakt med en som er bekreftet smittet:

1. Nærkontakter ved start og på dag 7 etter siste kontakt med smittet

2. Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter

3. Personer som får varsel i «Smittestopp»

3. Hvis du reiser inn til Norge fra utlandet:

1. Obligatorisk testing på grenseoverganger

2. Test 7 døgn etter ankomst

4. Hvis smittevernmyndigheten vurderer screening etter smittevernfaglig vurdering:

1. Ved innflytting / innleggelse i enkelte helseinstitusjoner

2. Jevnlig testing i enkelte miljøer

5. Hvis du selv mistenker at du er smittet av covid-19

Er du vaksinert, skal du likevel testes dersom du får nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

 

 

Er du nærkontakt til bekreftet smittet

· Skal du alltid testes både ved oppstart av karantene og igjen 7 døgn etter siste eksponering

· Skal du direkte i karantene

· Test ved avslutning av karantenen (på dag 7) tas for å identifisere smittede med få eller ingen symptomer. Tester du negativt på dag 7 kan karantenen avsluttes. For å kunne avslutte karantene kreves PCR (ordinær test – ikke hurtigtest).

· Dersom du får symptomer skal du ta kontakt med lege

· Karantenetiden regnes fra siste eksponeringsdato – altså fra siste dag du var i kontakt med smittet.

 

Er du nærkontakt til nærkontakt

· Trenger du nødvendigvis ikke testes, men du kan bli anbefalt testing og karantene dersom utbruddet er uoversiktlig

· Skal du testes dersom du får symptomer

· Trenger du nødvendigvis ikke å gå i karantene, men du kan bli satt i ventekarantene dersom utbruddet er uoversiktlig

· Skal du være obs på hvem og hvor mange du omgås i perioden på 10 dager etter du har vært sammen med en nærkontakt

· Hvis din nærkontakt bekreftes smittet, skal du gå direkte i karantene og testes

 

Definisjon av nærkontakt:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

· man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: se kap om smitteoppsporing)

OG

· kontakten har vært

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

o direkte fysisk kontakt ELLER

o direkte kontakt med sekret.

For alle utbrudd gjøres det en vurdering av smittevernmyndighetene i forhold til en utvidet forståelse av hvem som er nærkontakt. Dette grunnet kunnskap om smittsomheten hos de nye muterte virusene som dominerer utbruddene per tid.

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr anbefalt beskyttelsesutstyr.

 

 

Hvis du har vært nærkontakt men ikke er kontaktet av smittesporing

Vi forsøker å kartlegge alle nærkontakter og kontakte dem. Imidlertid kan du ha vært nærkontakt med smittede i en annen eller egen kommune, hvor vi ikke har mottatt opplysninger om at du er nærkontakt.

Hvis du er nærkontakt med ikke har blitt kontaktet av smittesporing i Frøya kommune, ber vi om at du umiddelbart kontakter legekontoret på tlf: 72 44 70 80 eller koronatelefonen på tlf: 21 89 74 27

 

 

Karantene ved sykdom

Dersom du utvikler symptomer når du allerede er i karantene, skal du testes igjen. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden og til du føler deg frisk.

Hvis du ikke er nærkontakt, men føler deg syk bør du i karantene og testes så fort som mulig. Ved negativ test skal du være i karantene til du føler deg frisk.

 

Karantene og testing ved innreise

For innreise gjelder:

· Obligatorisk testing på grenseoverganger

· Testing 7 døgn etter ankomst

Det anbefales at alle innreisende testes 7 døgn etter ankomst til landet. Forkortet karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst anses som et bedre alternativ enn 10 fulle dager i karantene fordi man da kan oppdage eventuelt asymptomatisk smittede.

For at negativt testresultat skal forkorte karantenen kreves PCR.

 

 

Vaksine

Informasjon om Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet og anbefales ikke av FHI.

For de fleste vil risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er nå. Vaksinen fås kun hos lege, og det er opp til hver enkelt lege om man ønsker å tilby vaksinen til sine pasienter.

I Frøya kommune er det ingen leger som ønsker å gjøre vurderinger omkring Janssen-vaksinen og Frøya legekontor tar derfor ikke imot henvendelser rundt dette.

For mer informasjon om Janssen-vaksinen: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

Hvem får koronavaksine nå?

Hvem får koronavaksine nå?

Nå kan de som er i gruppe 8: 55-64 år uten risikofaktorer, bestille seg time for vaksinering

Fra uke 25 kan de som er i gruppe 9: 45-54 år uten risikofaktorer, bestille seg time for vaksinering.

Logg inn på denne siden for å finne tilgjengelige timer:

https://timebestilling.remin.no/froya

De som står for tur for vaksine får også en SMS og en link tilsendt. 

 

Viktig! Hvis du mener du er i gruppen, men ikke har fått SMS, ber vi deg gå inn på https://timebestilling.remin.no/froya for å sette deg opp på time, eller sende SMS til vår vaksinetelefon 90154389 (åpen 0900-1500 hverdager). Merk SMS med navn, fødselsdato, og ØNSKER VAKSINE. Du kan også sende mail til korona@froya.kommune.no dersom du har spørsmål vedrørende vaksinering.

Er du gjestearbeider eller oppholder deg i kommunen mer enn 3 – 6 måneder, har du rett på å få vaksine i kommunen.

Det er vaksine fra Pfizer som nå brukes på Frøya.

 

Denne uka (uke 24) mottar Frøya 204 vaksinedoser. 

120 doser går til dose 1, resterende til dose 2.

3026 doser er totalt administrert i Frøya kommune.

1773 personer har så langt blitt vaksinert med første dose i Frøya kommune.

1253 personer er så langt fullvaksinert i Frøya kommune.

Sist oppdatert: 14062021

 

Hvem blir prioritert først?

Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet.

Prioritering av grupper skjer etter følgende retningslinje fra FHI:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

Er jeg i risikogruppe?

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 

Dersom din fastlege eller Frøya legekontor ikke allerede har kontaktet deg om at du er i risikogruppen, ta kontakt med Frøya legekontor.

 

Hvordan kan jeg regne ut min kroppsmasseindeks (KMI)?

Her kan du finne en kalkulator for å regne ut din KMI. Har du en KMI på 35 kg/m² eller høyere kommer du inn under risikogrupper og skal bli prioritert for vaksine.

Du finner mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen på FHI sine nettsider.

 

Sjekk at du har riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte, må du ha riktig kontaktinfo i Altinn.

Du kan oppdatere din digitale kontaktinfo på Norge.no.

 

Be noen om hjelp

Vi har forståelse for at noen synes det kan være vanskelig å logge seg på slike nettsteder. Derfor er det lurt om du spør noen du kjenner om å hjelpe deg om du står fast. Du som er pårørende oppfordres til å sjekke med dine nærmeste om de er registrert i det nasjonale systemet, og hjelpe til med å få på plass riktig kontaktinformasjon.

Status vaksinering
Status Covid-19 Frøya
Oppdatert/ Updated 18.06.21 Til og med i går (Up until yesterday) Nye (New) Totalt, nå (Total, per now)
Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 41 0 41
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 0 0 0
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 0 0 0
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 0 0 0
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 77 57.6
Antall vaksinerte (Number of vaccinated) 3030 3189
Andel fullvaksinerte % (2 doser) 26.1

 

Bestille time for vaksinering

Nå kan de som er i gruppe 8: 55-64 år uten risikofaktorer, bestille seg time for vaksinering.

Fra uke 25 kan de som er i gruppe 9: 45-54 år uten risikofaktorer, bestille seg time for vaksiner.

Logg inn på denne siden for å finne tilgjengelige timer:

https://timebestilling.remin.no/froya

 

De som står for tur for vaksine får også en SMS og en link tilsendt. 

Viktig! Hvis du mener du er i gruppen, men ikke har fått SMS, ber vi deg gå inn på https://timebestilling.remin.no/froya for å sette deg opp på time, eller sende SMS til vår vaksinetelefon 90154389 (åpen 0900-1500 hverdager). Merk SMS med navn, fødselsdato, og ØNSKER VAKSINE. Du kan også sende mail til korona@froya.kommune.no dersom du har spørsmål vedrørende vaksinering.

Er du gjestearbeider eller oppholder deg i kommunen mer enn 3 – 6 måneder, har du rett på å få vaksine i kommunen.

Det er vaksine fra Pfizer som nå brukes på Frøya.

Denne uka (uke 24) mottar Frøya 204 vaksinedoser. 

120 doser går til dose 1, resterende til dose 2.

3026 doser er totalt administrert i Frøya kommune.

1773 personer har så langt blitt vaksinert med første dose i Frøya kommune.

1253 personer er så langt fullvaksinert i Frøya kommune.

Sist oppdatert: 14062021

 

Se prioriteringsgruppene her:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

 

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med Frøya legekontor 72 44 70 80. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

 

Hvordan avbestiller jeg timen?

Dersom du absolutt ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du ringe 72 44 70 80 for å avbestille timen.

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

 

Hvor foregår vaksineringen?

Kysthaven

Adresse: Sørveien 17, 7260 Sistranda

 

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

 

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, i utgangspunktet må du selv ordne deg transport til vaksinelokalet. Har du utfordringer med transport kan du ta kontakt med Frøya legekontor.

 

Hvor lang tid må jeg beregne til oppmøte?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Du må derfor beregne litt ventetid.

 

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Dette må du huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis
 • Bruk munnbind
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
 • Ta med oppdatert medisinoversikt dersom du ikke har fastlege på Frøya

 

Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.

 

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i minimum 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet. Har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.

 

Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registeringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side i Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert.

 

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

 

Kan hjemmetjenesten vaksinere meg?

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.

Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.

Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller ta kontakt med Frøya legekontor.

Vaksinasjon på annet sted enn vaksinasjonslokale

Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet.


Hvis du har betydelige og medisinsk begrunnede årsaker som forhindrer deg å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan hjemmetjenesten vaksinere deg etter avtale.


Du vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller ta kontakt med Frøya legekontor.

Plan for vaksinering

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Frøya kommune har en ambisjon om at alle over 18 år som ønsker det skal være vaksinert innen 1.august 2021. Dette avhenger selvfølgelig av vaksinetilgangen.

 

Aldersgrupper på Frøya

Sammensetningen av de aktuelle aldersgruppene på Frøya:

 • 85 år og eldre:  54 menn og 82 kvinner
 • 75-84 år:            142 menn og 158 kvinner
 • 65-74 år:            279 menn og 220 kvinner
 • 55-64 år:            355 menn og 281 kvinner
 • 45-54 år:            390 menn og 323 kvinner
 • 20-44 år:            989 menn og 870 kvinner

Denne oversikten tar ikke høyde for personer med underliggende sykdommer/tilstander. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper er heller ikke skilt ut.

 

Må jeg ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot korona (covid-19).

Det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg.

 

Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.

 

Hvilke vaksiner kan vi få i Norge?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut.

 

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?

Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent.

 

Hvor mange doser består vaksinen av?

Den koronavaksinen som er tilgjengelige nå settes to ganger med 6 ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose. Lege vurderer eventuelle behov for kortere intervall.

Du får utlevert time for 2.dose når du kommer til 1.vaksinering.

 

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Du finner mer informasjon om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHI sine nettsider.

 

Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

 

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn som er i risikogruppene.

Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.

 

Karantene og reiser

Om karantene og testing av nærkontakter

Nærkontakt, karantene og testing

Nærkontakter skal i karantene. De skal ta test så fort som mulig og i tillegg 7 dager etter siste kontakt med den smittede. Dersom test på dag sju viser seg å være negativ, kan karantenen avsluttes. Frøya legekontor vil sende ut SMS til alle som skal ha test på dag 7 når testresultat fra 1.test foreligger.

Får man en positiv test må man gå i isolasjon 10 dager. Forlenging av isolasjonstiden avgjøres sammen med fastlege og avhenger av symptombildet.

Bor man i en bolig som ikke er egnet for karantene eller isolasjon, ordner kommunen med et alternativ f.eks på Frøya hotell. Dette medfører ikke kostnad for pasienten.

 

Nærkontakt av nærkontakt og ventekarantene

I de fleste utbrudd er situasjonen ofte uoversiktlig og det kan være usikkert når man selv er smittet og i hvor stor grad man har smittet sine nærkontakter. Da kan man bli bedt om å gå i ventekarantene. Dette kan gjelde både husstandsmedlemmer av nærkontakten og andre i miljøet rundt den som er satt i nærkontaktkarantene.

Man skal være i ventekarantene til den nærkontakten har testet negativt på første ordinære prøve (PCR), hurtigtest gjelder ikke.

Det kan også i enkelte tilfeller være aktuelt å teste nærkontakt av nærkontakt, dette vil man i så fall få beskjed om fra smittesporingsgruppen.

Klikk for stort bilde 

Reiser til og fra utlandet og karanteneregler

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Les om innreiseregler og karanteneregler på flere språk.

Les mer om reisereglene på Helsenorge

For arbeidstakere/arbeidsgiver som trenger testing før utreise og som ikke har mulighet til å sjekke svar på www.helsenorge.no
 • Frøya kommune tilbyr ikke tjeneste for å gi ut svar på test utenfor legekontorets åpningstider
 • Ta rede på hvilken test som er påkrevet i landet arbeidstaker skal reise til – hurtigtest eller PCR
 • Planlegg utreise slik at testtaking og svar på test kan skje innen 24/72 timer
 • Unngå testing/ forventet svar på helg
 • Undersøk om arbeidstaker kan ta test noe annet sted – f.eks. ved utreisested, og om mulig at de kan gi svar på test hurtigere evt. benytte private tilbydere

 

Spørsmål og svar om koronaviruset

Oversikt over nasjonale tiltak
Smittestopp

Beredskapsledelsen oppfordrer våre innbyggere til å bruke applikasjonen «smittestopp»

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Les mer om appen hos Folkehelseinstituttet

Ta koronasjekken

Koronasjekk.no er utviklet av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkningen.

Gå til nettsiden for  å ta koronasjekken

 

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19? Flytskjema

Veiledning for ungdom og voksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når man skal være hjemme fra skole eller arbeid, når man skal testes og når man kan gå tilbake på skole/jobb.

Klikk for stort bilde 

 

 

Informasjon fra helsemyndigheter

FHI og helsenorge

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

Finn informasjon på fhi.no


Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

 

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen.

Finn informasjon på regjeringen.no

 

Informasjon om å holde avstand på ulike språk

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset.

Her finner du brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf.

Gå til FHI for å laste ned brosjyre

 

 

Helseinstitusjoner og lege

Covid-19 luftveisklinikk

Frøya legekontor har en egen luftveisklinikk, hvor du blir tatt imot hvis du har luftveissymptomer eller tegn som gjør at man mistenker Covid-19-sykdom. Denne ligger i en brakke som står på parkeringsplassen vest for legesenteret. Du skal uansett først ta telefonisk kontakt, slik at vi får avtale tid.

Du kan ringe Frøya legekontor tlf: 72 44 70 80  for å bestille test.

Åpningstider telefon: man - fre 09.00 - 14.30 

 

Legekontorets åpningstid

Legekontorets åpningstid: Alle hverdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Telefonen 72 44 70 80 er betjent 09.00-1430.

 

Legevakt i Orkdalsregionen - for Hitra og Frøya - Telefon: 116117

 • Legevakten i Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider.
 • Utenom disse åpningstidene ivaretas legevaktfunksjonen ved Frøya og Hitra legekontor.
  • Dagtid 08.00 – 16.00 legevakt både ved Frøya legekontor og Hitra legekontor.
  • Ettermiddag/kveld 16.00 – 20.00 interkommunal legevakt Frøya og Hitra.
  • Oddetalsuker ansvarlig Frøya legekontor 16.00 – 20.00
  • Partallsuker ansvarlig Hitra legekontor 16.00 – 20.00

 

Allerede avtalt time

De som har en allerede avtalt legetime, møter som vanlig med mindre de har fått beskjed om noe annet.

 

Kontakt på forhånd på telefon

Ta kontakt på forhånd hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med personer som er smittet av korona. Prøvetaking med mistanke om koronasmitte regnes ikke som øyeblikkelig hjelp, og vil bli utført i legekontorets åpningstid, etter avtale med fastlege.

Møt ikke opp uanmeldt på legekontoret!

 

 

Barn og unge

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Klikk for stort bilde 

Telefon for barn og unge

Trenger du noen å snakke med om hvordan det er hjemme, eller om andre barn eller ungdommer du er bekymret for, kan du ringe barneverntjenesten på tlf 94 84 26 02 mellom kl.08:00 og 15:00.

På kveld/natt og i helger kan du ringe barnevernvakten på tlf: 90 28 70 37.

Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:

116111

Gå til nettsted for alarmtelefonen

 

 

Arbeid og næringsliv

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. 

Gå til Regjeringen.no for mer informasjon om ordningen

For ansatte i Frøya kommune