Forskrift om forebygging av koronasmitte, Frøya kommune - 28.12.20

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder i Frøya kommune.

§ 2. Offentlige arrangementer utendørs og innendørs

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs eller utendørs i forskriftsperioden.

Seremonielle arrangement som f.eks. dåp og begravelse gjennomføres i.h.t arrangørens (trossamfunnets) reglement.

§ 3. Private arrangementer og sosiale sammenkomster

Antall gjester i private sosiale sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte etc., og i private arrangementer på offentlige steder og i leide lokaler, skal være maksimalt fem (5), i tillegg til egen husstand men det anmodes om at dette holdes på et minimumsnivå.

Det forutsettes at de som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene/isolasjon på grunn av mistenkt eller påvist covid-19, eller har vært i utlandet de siste ti dager. 

Det skal alltid være minst to (2) meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen.

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden.

Privat arrangør/vertskap skal:

a.

Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.

 

b.

Ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

 

 

§ 4. Antall nærkontakter

Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til fem per uke i forskriftsperioden.

 

§ 5. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud

For voksne og ungdom f.o.m. 20 år skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett.

Forbudet gjelder ikke utendørs aktivitet for ungdom opp til 20 år.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt i forskriftsperioden.

§ 6. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 7. Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Frøya kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

§ 8. Ansvar

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 28. desember 2020 kl. 23:00, og gjelder til og med 19. januar 2021.