информация на български език

Общинският началник в община Фроя взема следното решение: