Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Frøya kommune 12. januar med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven, § 4-1, femte ledd.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Frøya kommune.

§ 3. Påbud om bruk av munnbind

Påbud om bruk av munnbind

Innendørs i offentlige rom

  • i butikker
  • i fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
  • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og kunde.
  • i tros- og livssynslokaler.
  • i lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur- /idrettsaktiviteten.

Utendørs i tett befolkede områder.

Kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever

Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2008 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager

§ 4. Påbud om bruk av munnbind på buss, herunder regionbuss og båt

Påbudet gjelder når passasjerer ikke kan overholde 2 meters avstand til hverandre.

Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5. Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje

Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6. Informasjon til reisende

Transportselskapene pålegges å informere de reisende om god munnbindhygiene ved at munnbind byttes/vaskes før hver reise.

§ 7. Tilgjengelighet av munnbind for transportselskaper

Transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelig i drosjer for sjåfører og passasjerer.

Transportselskapene skal sørge for at munnbind er tilgjengelig for sjåfører/ansatte i busser og andre kollektivtilbud.

§ 8. Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 10. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 12. januar 2021 og gjelder til og med 19.januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.