Borgerlig vielse

Etter endringer i ekteskapsloven med virkning fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvar for borgerlige vigsler etter ekteskapsloven kapittel 3. Dette innebærer at kommunen gjennomfører vielser for brudefolk som ønsker dette i kommune. I Frøya kommune vil vigslen utføres av ordfører eller varaordfører.

Dato og tidspunkt

Brudefolket bestemmer selv dato og tidspunkt for vigselen, og kommunen vil imøtekomme dette så langt som det er mulig. Det tas imidlertid forbehold om kapasitet til den som gjennomfører vigselen.
Endelig fastsettelse av dato vil skje når prøveattest foreligger.

 

Før vielsen

Frøya kommune trenger informasjon om brudefolkene, dette gir dere ved å fylle ut skjema "informasjon om brudefolkene" som sendes til kommune. Den som er ansvarlig for å gjennomføre vigselen vil innkalle brudefolket til en samtale i forkant av for å avklare særlige ønsker og tilrettelegginger for dagen.

Før vigselen må det søkes om prøveattest fra skatteetaten som sjekker om vilkår for inngåelse av ekteskap er oppfylt, denne må ikke være elde enn 4 måneder på dagen for vigselen. Prøveattesten sendes til, eller leveres på rådhuset senest 14 dager før vigselen. Kommunen må ha original versjon, ikke kopi.

Spesielt for utenlandske statsborgere:
Alle utenlandske statsborgere med unntak av nordiske borgere må fremlegge dokumentasjon for lovlig opphold i Norge på vigselstidspunktet.
Informasjon om dette finnes gjennom lenken til skatteetaten nederst på siden.

 

Seremonien

Brudefolket må fremvise gyldig legitimasjon i forkant av vigselen i form av gyldige pass. Brudefolket, forlovere og gjester bes møte senest 15 minutter før seremonien starter.

Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forlovere, men kan være to andre myndige personer.

Selve seremonien vil foregå ut fra fastsatt tekst for borgerlig vigsel, og da henholdsvis på norsk eller engelsk. For andre språk må brudefolket selv stille med autorisert tolk.

 

Lokale og kostnader

For innbyggere i Frøya kommune og utenlandske borgere er borgerlig vigsel gratis. Kommunen stiller Frøya kultur og kompetansesenters vrimleareal til disposisjon for seremonien, eventuelt utstyr for bruk ved kulturelle innslag må leies av brudefolkene. Kommunen stiller seg åpen til for å utføre seremonien andre steder etter avtale med brudefolkene.

 

Nyttige lenker

Skatteetaten  - ekteskap i Norge
Forskrift om kommunale vigsler
Ekteskapsloven
Rundskriv om kommunale vigsler
Vedtak om borgerlig vigselsformular