For ansatte i Frøya kommune

Her finner du informasjon som gjelder for ansatte i Frøya kommune.

For ansatte i Frøya kommune

Nå trenger vi tidenes dugnadsinnsats fra alle!

Smitten øker i rekordfart omkring oss og situasjonen er alvorlig nasjonalt. Vi kan komme i en situasjon hvor mange må i isolasjon og karantene, helsetjenestene våre kan komme under stort press, og vi kan bli nødt til å stenge ned samfunnet vårt som i mars/april. Vi har per nå god kontroll på den smitten som er i øyregionen, likevel er det viktig at vi ikke senker guarden😊.

 

Nå trenger vi at alle fortsetter den gode jobben – og samtidig gjør en ekstra innsats:

Alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker på fritida.
Unngå store forsamlinger, særlig hvis du er i risikogruppen.
Begrens antallet nære sosiale kontakter.
I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. 
Unngå unødvendige innenlandsreiser.
Begrens bruk av offentlig transport.
Det er viktig å skjerme aktiviteter for barn og unge. Derfor anbefaler vi å opprettholde lokale aktiviteter/breddeidrett for barn og unge. Her er det imidlertid viktig at gjeldende smitteverntiltak/regler følges.
Har du symptomer som kan være relatert til koronasykdom skal du teste deg. Det samme gjelder hvis du kan ha vært utsatt for smitte. Testen er gratis og gjøres ved Frøya legekontor. Det er fremdeles stort fokus på at de som trenger test skal få det.
Har du vært i utlandet, skal du i 10 dagers karantene.
Og det viktigste: Hold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du er syk og begrens antall nærkontakter.

 

Hjemmekontor vurderes på hver enkelt virksomhet, avhengig av å sikre kontinuitetsplanlegging. Per nå er det IKKE en generell anbefaling fra kommuneoverlegen om at alle skal ha hjemmekontor. Dette kan endres ved et smitteutbrudd.

 

Anbefalingen om ingen ansatte i Frøya kommune skal delta på konferanser/store møter som innbefatter mange deltakere ( >10 ) videreføres inntil videre.

Dette gjelder møter utenfor øyregionen
Alle bes se på nødvendigheten av behov for fysisk møte, og skal alltid ta en vurdering på om det kan løses digitalt.
Det kommer ny vurdering innen utgangen av uke 48.
 

 

Ta vare på de rundt deg – ta en telefon og vis omsorg.

Nå trenger vi alle hverandre!

 

Godt jobba, folkens😊!

Notat til ansatte fra kommuneoverlegen. 16.04.20

Kjære alle sammen!

Vi står alle i ei utfordrende tid med mange spørsmål og få sikre svar. Nå når vi står ovenfor en gradvis «gjenåpning» av samfunnet, er det mye usikkerhet som dukker opp, og det er lett å bli satt ut av både media og andre som «snakker høyt».

Da er det veldig viktig at vi forholder oss til det vi vet av fakta, og hører på de kildene som vi skal stole på i en situasjon som denne. Det er også viktig at vi som er ansatt i Frøya kommune ikke lar egen usikkerhet smitte over på allerede usikre foresatte eller andre ansatte.

Det er mye vi ikke vi vet svaret på, og dette er noe vi må lære oss å leve med. Det ER lite her i livet som er helt trygt, det gjelder også i disse koronatider. Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg svarer følgende når hun blir spurt om det er helt trygt å åpne barnehager og skoler: nei, vi vet ikke helt sikkert om det er helt trygt, men vi vet at det vil bli like trygt som å være hjemme.

I situasjoner hvor de som vet mest heller ikke kan gi sikre svar, er det viktig at vi er trygge på at det svaret de faktisk gir, er det beste svaret vi kan få. Når helsemyndighetene sier at det er trygt nok å åpne skoler og barnehager igjen, skal vi stole på det. Jeg stoler på det!

Da har både vi som ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere en veldig viktig i oppgave i å vise denne tryggheten ovenfor foreldre og andre ansatte som nå er utrygge på å sende barna sine i barnehagen eller på skolen, eller selv å komme på jobb. Da er det veldig viktig at vi er trygge på at dette er riktig å gjøre, og jeg håper at jeg med dette notatet kan greie å trygge dere på det, og gi dere gode momenter til bruk i samtale med de som er usikre:

  • Helsemyndighetene anbefalte i første rekke å åpne både barnehager og skoler til og med 7.trinn. Det viser at regjeringen politisk, (ikke medisinskfaglig) gjør dette enda mer forsiktig enn hva helsemyndighetene mener er nødvendig, når de i første rekke bare åpner barnehager og skoler 1.-4.trinn.
  • Land som er kommet like langt i utbruddet som Norge, er de andre nordiske landene. Sverige har ikke stengt grunnskoler men har innført smitteverntiltak, og det er så langt ikke påvist utbrudd i skoler.
  • Enkelte land som er foran Europa i utbruddet, som Singapore og Taiwan, har ikke stengt skoler. Både Taiwan og Singapore anbefaler smitteverntiltak i skolen for å begrense smitterisiko. Singapore har innført 4-dagersskole, og stadfestet at man må se på hver skole enkeltvis og vurdere smitte lokalt. Så langt er det ikke påvist smitte mellom barn der.
  • Skolestenging er et tiltak som vurderes ved epidemier med potensiell høy sykdomsbyrde, først og fremst i faser der det er en del smittede ute i samfunnet som ikke vet at de er smittsomme. Det var tilfellet 12.mars, da regjeringen i samarbeid med helsemyndighetene bestemte stenging av skoler og barnehager. Man hadde da en uoversiktlig situasjon med et smittetall R på langt over 2 (1 smittet person smittet 2-3 andre personer). Situasjonen nå er betydelig mer oversiktlig, med et smittetall R som er under 1 (0.7) p.t.
  • Skole og barnehagestenging er tiltak som har store konsekvenser for barn og opprettholdelse av andre samfunnsfunksjoner, og ulempene øker med varigheten av tiltakene. Derfor er det nå til det beste for barna at vi åpner barnehager og skoler. Og det er viktig å huske på at denne avgjørelsen er tatt nettopp på bakgrunn av helsefaglige råd hvor helse til barn og ansatte er satt i fremste rekke.

 

Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har derfor stor betydning å kunne muliggjøre ordinær skolegang og barnehageåpning i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas.

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn og unge, for å kunne gjenåpne norske barnehager/skoler er:

1. Hygienetiltak

2. Tidlig isolering av syke

3. Kontaktreduserende tiltak

 

I barnehager og skoler må personalet ivareta barnets behov for kontakt og omsorg avhengig av alder. Så kan man si at kontaktreduserende tiltak i barnehage og småtrinn er vanskelig å oppnå. Ja, det kan det være. Men på den andre siden er barn i samme barnehage og skole en del av det samme nærmiljøet.

I barnehager og barneskoler møter barn og unge andre som stort sett tilhører samme nærmiljø. Når barnehager og barneskolene åpnes, og andre strenge tiltak rettet mot barn som for eksempel fravær av fritidsaktiviteter videreføres, vil barn og unge i disse aldersgruppene fortsatt kun ha kontakter innenfor sitt nærmiljø. Effekten av åpning av barnehager og barneskoler alene anses derfor som å ha begrenset betydning for smittespredning i samfunnet når andre kontaktreduserende tiltak videreføres.

I dag kom det en god veileder fra regjeringen som sier mye om hvordan vi skal løse dette. Jeg som kommuneoverlege kommer til å samarbeide med virksomhetsledere og kommunalsjef oppvekst, slik at vi sikrer gode og gjennomførbare rutiner for dette.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Hva om jeg er engstelig for å gå på arbeid selv?

Jeg har mottatt en del signaler på at en del ansatte innenfor oppvekst er engstelig for å starte på jobb igjen.

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er viktig å merke seg at man ikke er utsatt for høyere risiko hvis man har velregulert og behandlet blodtrykk.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring. Din fastlege vil da utstede en attest på de diagnoser du innehar, men det er opp til deg selv som ansatt, sammen med arbeidsgiver, å finne løsning for tilrettelegging. Der dette ikke er mulig, er det fremdeles ikke grunnlag for sykmelding, men du må da være innstilt på å bli omdisponert til andre oppgaver, ta ut ferie/avspasering.

Som dere ser er det veldig få som kommer inn i gruppen over ansatte som har høy risiko for smitte. I tillegg er det viktig å huske at ansatte i barnehage og skole jfr. den forskningen som foreligger, er i lav risiko for å bli utsatt for smitte i sitt arbeid.

 

Avslutningsvis

Nå er det viktig at vi ikke lar frykten for viruset bli større enn viruset selv, og står sammen bak én og samme strategi; nemlig at å åpne barnehager og skoler er det beste vi nå kan gjøre for barna våre og samfunnet vårt i denne fasen.

Jeg som smittevernlege skal legge gode planer sammen med dere ansatte og virksomhetsledere for at dette skal bli så trygt som muligJ. Sammen med oss har vi en fantastisk gjeng med renholdere som står på og gjør en formidabel jobb for at det skal være så rent som mulig omkring oss! All honnør til dere!

 

Mvh

Ingrid Kristiansen

Kommuneoverlege

Rutine - reiser for ansatte i Frøya kommune

Anbefalingen fra helsemyndighetene er at man bør unngå all utenlandsreise så lenge den ikke er strengt tatt nødvendig. I tillegg så kan reiserådene endres på kort varsel fra «grønn» til «rød». Dette gjelder også reiser til områder i Norge med høye smittetall.

Frøya Kommune og ansatte må påberegne at vi over lengre tid må forholde oss til fare for smittespredning og at helsemyndighetenes reiseråd vil variere fra uke til uke.

Administrasjonen i Frøya Kommune med kommuneoverlegen er omforent med hovedtillitsvalgte at følgende retningslinjer for ansatte i Frøya Kommune:

  1. Alle ansatte skal orientere sin nærmeste leder om den planlagte reisen i forkant av utreisen.
  2. Alle ansatte skal i forbindelse med utenlandsreiser og til områder i Norge med høye smittetall alltid fylle ut et egenerklæringsskjema (XLSX, 70 kB). Ansatt skal ikke møte på jobb før dette er avklart med nærmeste leder og skal ved tilbakekomst fylle ut skjemaet og sende til nærmeste leder.

For helsepersonell gjelder også følgende retningslinjer:

I Ansatt som har vært på utenlandsreise skal uansett om reisemålet har status «rødt» eller «grønt» i 10 dagers karantene ved tilbakekomst

II    Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte          feriefraværet, vil den ansatt risikere gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon).

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter midlertidig forskrift §3-1 andre ledd. Dersom reisen var i tråd med reiserådene på utreisetidspunktet kan ikke sykepengene nektes etter §3-1 andre ledd, selv om reiserådene er endret når personen kommer tilbake til Norge.

 

Rutinen skal gjøres kjent for alle ansatte i Frøya Kommune. I tillegg så pålegger arbeidsgiver hver enkel virksomhetsleder ekstra ansvar når det gjelder dialogen med ansatte som planlegger reise og i tillegg sikre at alle ansatte som har vært på reise fyller ut egenerklæringsskjema (XLSX, 70 kB) og ikke møter opp på jobb før dette er avklart med leder.        

Virkningsdato for bestemmelsen er 10.08.20. Det vil si alle reiser fra 11.08.20. Denne rutinen er gjeldende til ny rutine foreligger.        

Frøya 11.08.20

Sonja Dybvik

Fung.personalsjef