Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp dersom du trenger hjelp til bistand, i form av grovrengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask og andre praktiske gjøremål ut i fra vedtak.

Du vil bli kartlagt av ansatte i hjemmesykepleien og hjemmehjelpa når du søker om praktisk bistand i hjemmet. Vedtak og innhold i tjenesten vil avgjøres ut i fra kartleggingsbesøket.

Betaling av praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav B

Det er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning som legges til grunn for beregning. Basis for beregningen er grunnbeløpet i Folketrygden, som pr. 01.05.21 er kr. 106 399,-

Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den mnd. abonnementet gjelder. Dette vil si at bruker faktureres timepris helt til han/hun kommer opp til max. betaling pr. mnd.

Timespris for praktisk bistand i Frøya kommune for 2021 settes til kr. 276,- pr.time. Maksimal betaling pr. mnd. er økt fra 01.01.2021 etter statlige satser. 

 

 Inntekt angitt i G-beløp  Nedre grense  Øvre grense  Max betaling pr.mnd  
 0G - 2G  Kr. 0,-  Kr. 202 702,-  Kr. 210,-
 2G - 3G  Kr. 202 702,-  Kr. 304 053,-  Kr. 1 165,-
 3G - 4G  Kr. 304 053,-  Kr. 405 404,-  Kr. 1 464,-
 4G - 5G  Kr. 405 404,-  Kr. 506 755,-  Kr. 1 918,-
 Over 5G  Kr. 506 755,-    Kr. 2 313,-

 

Oppsigelsestid for abonnementet er gjensidig med 1 mnd, så lenge annet ikke er avtalt.
Kommunestyret har vedtatt at f.o.m. 1.januar 2021 skal også de som har inntekt under 2G (minstepensjonister) betale kr. 210,- pr. mnd.

For at våre hjelpere ikke skal komme forgjeves til deg, ber vi om at du gir beskjed dersom du har planer om å reise bort, eller av andre grunner ikke er hjemme. Frist for varsling er 3 dager. Hvis ikke kan kommunen kreve egenandel (hjemmehjelp)

Unntak ved akutt innleggelse i sykehus/sykehjem.

Kontakt

Siv Anita Fillingsnes
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 72 46 36 43
Maren Dyrvik
Driftskoordinator hjemmetjenesten
E-post
Telefon 72 46 36 44
Mobil 909 53 603

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kart