Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp dersom du trenger hjelp til bistand, i form av grovrengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask og andre praktiske gjøremål ut i fra vedtak.

Du vil bli kartlagt av ansatte i hjemmesykepleien og hjemmehjelpa når du søker om praktisk bistand i hjemmet. Vedtak og innhold i tjenesten vil avgjøres ut i fra kartleggingsbesøket.

Betaling av praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav B

Det er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning som legges til grunn for beregning. Basis for beregningen er grunnbeløpet i Folketrygden, som pr. 01.05.22 er kr. 111 477,-

Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den mnd. abonnementet gjelder. Dette vil si at bruker faktureres timepris helt til han/hun kommer opp til max. betaling pr. mnd.

Timespris for praktisk bistand i Frøya kommune for 2023 settes til kr. 293,- pr.time. Maksimal betaling pr. mnd. er økt fra 01.01.2023 etter statlige satser. 

 

hjemmehjelp
 Inntekt angitt i G-beløp  Nedre grense  Øvre grense  Max betaling pr.mnd  
 0G - 2G  Kr. 0,-  Kr. 222 954,-  Kr. 218,-
 2G - 3G  Kr. 222 954,-  Kr. 334 431,-  Kr. 1 238,-
 3G - 4G  Kr. 334 431,-  Kr. 445 908,-  Kr. 1 557,-
 4G - 5G  Kr. 445 908,-  Kr. 557 385,-  Kr. 2 039,-
 Over 5G  Kr. 557 385,-    Kr. 2 459,-

 

Oppsigelsestid for abonnementet er gjensidig med 1 mnd., så lenge annet ikke er avtalt.
Kommunestyret har vedtatt at f.o.m. 1.januar 2021 skal også de som har inntekt under 2G (minstepensjonister) betale kr. 218,- pr. mnd.

For at våre hjelpere ikke skal komme forgjeves til deg, ber vi om at du gir beskjed dersom du har planer om å reise bort, eller av andre grunner ikke er hjemme. Frist for varsling er 3 dager. Hvis ikke kan kommunen kreve egenandel (hjemmehjelp)

Unntak ved akutt innleggelse i sykehus/sykehjem.

Kontakt

Tone Anette Hansen
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester
E-post
Maren Dyrvik
Driftskoordinator hjemmetjenesten
E-post
Telefon 48 13 65 84

Adresse

Telefon dagtid

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Frøya helsehus sykepleier: 48 10 81 68

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01

 

Hjemmesykepleien

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda