Morgendagens omsorg i Frøya kommune

 

Frøya kommune har startet arbeidet med å utforme framtidas helse- og omsorgstjenester. Her kan du finne informasjon om prosjektet.

Et viktig satsningsområde i de nærmeste årene vil være utviklingen av morgendagens omsorgstjenester.

Prosjektet «Morgendagens omsorg» som ble startet i 2015, innbefatter fem områder for utvikling: Utforming av heldøgnsomsorgen, frivilligheten og pårørendeomsorgen, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, rus og psykisk helsearbeid og organisering, bemanning og kompetanse. Prosjektet omtales også som et samfunnsprosjekt, da det innbefatter alle aldersgrupper, ulike fagpersonell, og som legger vekt på et godt samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.

Framtidas omsorgstjenester omhandler ikke bare eldreomsorgen, men skal omfavne hele livsløpet -   dvs. omsorg for alle. Dette krever at vi også definerer omsorg i et videre perspektiv enn hva vi gjør i dag.                                                                                                                                                              

Gjennom prosjektet «morgendagens omsorg» er det utarbeidet en ny omsorgstrapp. Den beskriver en ny tjenestestruktur hvor helsefremmende og forebyggende arbeide vektlegges. Hverdagsmestring, hvor brukernes gjenværende ressurser skal vektlegges, skal bli et «tankesett» som skal ligge i bunnen for all tjenesteutøvelse.

Kommunestyret har i 2016 vedtatt bygging av nytt helsehus med 28 plasser, og bygging av 48 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Disse skal ha en sentrumsnær beliggenhet.   Kommunestyret har vektlagt samlokalisering av helsehus og omsorgsboliger, og at heldøgns- omsorgen skal samles på en plass. Dette vil bli særlig viktig i et framtidsperspektiv, med knapphet både på kompetanse og personellressurser. Det skal i tillegg også planlegges for en evt. utvidelse av flere omsorgsboliger, dvs. bofellesskap med tilgang til personalet. Dette for å sikre fremtidig behov.

Morgendagens omsorgstjenester vil medføre en dreining fra institusjonstjenester – til hjelp i eget hjem. Innbyggerne skal få tjenester ut i fra det behovet de har, og ikke ut i fra hvilken boform de har. Bofellesskap med heldøgns tjenester skal i stor grad dekke dagens sykehjemsplasser. Vi skal framover skape muligheter for at brukere av tjenestene skal klare seg best mulig i eget liv -  og i eget hjem.

Velferdsteknologiske løsninger skal også i større grad tas i bruk. Slik teknologisk assistanse vil bidra til gode trygghetsløsninger, økt mobilitet og sosial deltakelse for den enkelte. Teknologiske løsninger skal også vurderes i bygging av nye boliger.

Fremtidig innretning av kommunens helse- og omsorgstjenester vil nødvendigvis også påvirke dagens organisering, bemanning og ledelse. Samlokalisering av tjenester, større vekt på tverrfaglig samarbeid og teambasert arbeid, samt krav om tilstrekkelig kompetanse til å utføre de tjenester som kreves. En fleksibel og effektiv bemanning krever at vi ser sektoren under ett, og at vi har en helhetlig tilnærming for å yte best mulig bistand til kommunens innbyggere. 

Kontakt

Torny Sørli
Virksomhetsleder familie og helse
E-post