Beskrivelse av omsorgstrappen

Omsorgstrapp - Klikk for stort bilde

Beskrivelse av omsorgstrappen

Omsorgstrappen viser 5 ulike omsorgsnivåer på våre helse- og omsorgstjenester. Tjenestene blir tildelt ut i fra hjelpebehovet som den enkelte har, og  brukerne skal kunne bevege seg mellom nivåene på en fleksibel måte.

 Grunnmuren i omsorgstrappen skal være et tankesett om at alle våre brukere er ressurser i eget liv , og at de  selv skal få avgjøre hva som er viktige aktiviteter i livet sitt.

Vi ønsker at  bruker, pårørende og de frivillige  skal utgjøre viktige  støttefunksjoner til tjenestene som ytes. Disse skal Ikke være  i steden for,  men i tillegg til det offentlige tjenestetilbudet.

 

Trinn 1 og 2 i omsorgstrappen -  Helsefremmende og forebyggende tiltak

 • Informasjon/ rådgiving / vurdering og tilrettelegging i eget hjem. Ikke knyttet til  direkte tjenesteyting.

   

  Trinn 3 i omsorgstrappen - Egen bolig med hjemmetjenester
 • Vedtak om/og tilbud om tjeneste etter behov.
 • Privat eid bolig.
 • Fastlege har medisinsk oppfølging.
 • Økt satsning på hjemmebaserte tjenester,  komme tidlig inn for å  kartlegge  brukernes behov -  forebyggende tiltak.

   
  ​Trinn 4 i omsorgstrappen -  Omsorgsbolig med tilgang til bemanning
 • Vedtak/tildeling på bolig. Enkeltvedtak på tjenester.
 • Nært personalbase med døgnbemanning.
 • Kommunalt eid bolig med husleie. Bruker betaler husleie til kommunen
 •  økonomisk ansvarlig for egen husholdning
 • Egenbetaling ift praktisk bistand i hjemmet eks hjemmehjelp
 • hjelpemidler via NAV.
 • Vedtak om tjeneste etter behov.
 •  Fastlege har medisinsk oppfølging.
 • For brukere med hjemmetjeneste tildeles omsorgsbolig når maksgrense for antall hjemmebesøk ikke er forsvarlig for å gi tilstrekkelig helsehjelp.

   

  Trinn 5 i omsorgstrappen   

          Langtidsplass ved helsehus
 • Langvarig og omfattende bistands- og omsorgsbehov.
 • Kontinuerlig tilsyn. Medisinsk tilsyn dekkes av sykehjemslege.
 • Bygget er kommunalt eid og bemannet.
 • Enkeltvedtak og vederlagsberegning.
 • Bruker kan ikke nyttiggjøre seg tilbud innenfor bofelleskap eller omsorgsbolig

   

          Korttidsplass ved helsehus
 • Forbigående og omfattende bistands- og omsorgsbehov. 
 • Medisinsk oppfølging/behandling og/eller rehabilitering.
 •  Enkeltvedtak, egenandel døgnsats.
 • Sykehjemslege ivaretar medisinsk tilsyn. Tidsbegrenset.

   

          Avlastningsplass ved helsehus/barnebolig
 • Avlastningstilbud for pårørende med særlig tyngende bistands- og omsorgsoppgaver i hjemmet.
 • Tidsbegrenset.
 • Søknad og enkeltvedtak.
 • Rullerende fast avlastning.
 • Vederlagsfritt.
 • Medisinsk oppfølging ut over fastlegeoppgaver ivaretas av sykehjemslege/legevaktslege.

   

         Bofellesskap med heldøgns bemanning
 • Langvarig og omfattende bistands- og omsorgsbehov.
 • Vedtak på bolig. Fastlege ivaretar medisinske spørsmål.
 • Bygget er kommunalt eid og er bemannet etter enkeltvedtak til hver beboer.
         -      Bruker leier leilighet/bolig av kommunen og er økonomisk ansvarlig for egen husholdning.
 • Egenbetaling ift hjemmebaserte tjenester som hjemmehjelp.
 • Hjelpemidler via NAV.
 • Personalbase.