Stipendordninger

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend i Frøya kommune

1. Formål

Frøya kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et ledd i vår arbeidsgiverstrategi. Være et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og beholde den til enhver tid nødvendige fagkompetansen i organisasjonen.

                 

2. Virkeområde

Utdanningsstipend kan tildeles a) personer utenfor kommuneorganisasjonen som et ledd i rekrutteringsarbeidet, b) ansatte som gjennomfører ny relevant grunnutdanning, eller c) ansatte som tar etter-/videreutdanning som et ledd i virksomhetens og dermed organisasjonens behov for kompetanseutvikling.

Den kompetansen som arbeidstaker tilegner seg, må den ansatte være villig til å benytte der det er behov i organisasjonen. Viser til HTA § 13.1 og AML § 1-8.

Ordningen gjelder ikke for ansatte som blir pålagt utdanning, hvor utdanningen i sin helhet dekkes av arbeidsgiver og det utbetales full lønn under utdanning.

 

3. Grunnutdanning

 • Stipendet tildeles etter en totalvurdering av kommunens fremtidige kompetansebehov.
 • Stipendet kan tildeles studenter ved ethvert års trinn i utdanningen. Likeledes kan stipendet tildeles hvert studieår inntil utdanningen er avsluttet.
 • Stipend til grunnutdanning utgjør kr. 30.000,- pr. studieår. Et studieår tilsvarer 60 studiepoeng. Totalt 90.000,-. Lektorutdanning/masterutdanning på 5 år utgjør kr. 150.000,-.
 • Frøya kommune dekker studieavgiften ved offentlige høyskoler og universitet, men ikke eksamensavgift dersom det foreligger.
 • Frøya kommune dekker ikke reise/oppholds utgifter i forbindelse med samlinger/eksamener. Opplæringsmidler dekkes ikke.
 • Det skal alltid inngås en avtale om stipend i forkant av studiestart, og avtalen må signeres av begge parter før oppstart av studiet. Studiet må samsvare med kommunens behov for kompetanse og godkjennes av nærmeste leder og HR sjef.

 

4. Etter-/videreutdanning

 • Stipend til etter-/videreutdanning kan tildeles ansatte som av egen interesse søker å utvide sin formalkompetanse i tråd med det til enhver tid gjeldende kompetansebehov ved virksomheten.
 • Stipend kan tildeles ved etter-/videreutdanningstiltak som gir formalkompetanse i form av studiepoeng. Søknad om stipend/støtte til opplæring/kurs som ikke gir formalkompetanse vil ikke omfattes av denne ordningen, og forutsettes behandlet ved den enkelte virksomhet.

Det gis kr. 3.000,- pr. 3 studiepoeng for videreutdanning. Dette gjelder også for ansatte som tar delutdanning frem mot en fremtidig master.

 • Stipend til etter-/videreutdanning på masternivå utgjør totalt kr. 90.000,-. Stipendet utbetales 2 ganger, ved studiestart og når eksamen er bestått.
 • Ellers kompenseres videreutdanning også etter kommunens fagstiger for ansatte i kap 4 som foreligger i den lokale lønnspolitikken vedlegg 4 og etter at utdanningen er gjennomført og dokumentasjon foreligger.

 

5. Eksamen

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager, umiddelbart før og i tilknytning til hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen (jfr. Hovedtariffavtalen § 14.4)

Dersom eksamen foregår over flere dager, dekkes lønn fullt ut og inntil 5 dager. Evt eksamener utover 5 arbeidsdager, søkes spesielt til HR.

 

6. Bindingstid

 • Tildeling av utdanningsstipend tilsvarende ½ studieår, 1 studieår eller 2 studieår medfører bindingstid på hhv. 12 måneder, 18 måneder eller 24 måneder til Frøya kommune etter endt utdannelse. Bindingstiden begrenses til maksimum to år, jfr. Hovedtariffavtalen § 14.3.

Presisering: Bindingstiden knyttes til kompetansehevingen, og dersom den ansatte sier opp sin stilling i bindingstiden med overgang til annen stilling i kommunen, må kompetansen kunne videreføres til ny stilling for at bindingstiden ikke anses som brutt. Vurderingene gjøres av HR.

 • Bindingstiden regnes fra den tid eksamen er bestått innen det kompetanseområdet stipendet er tildelt.
 • Ved avbrutt bindingstid som følge av oppsigelse, skal utdanningsstipendet tilbakebetales forholdsvis etter ansettelsesforholdets varighet fra eksamen ble bestått.
 • Permisjoner/sykefravær under utdanning og/eller bindingstid fører til midlertidig stopp i ordningen. Starter når den ansatte har igangsatt studiet/bindingstid.

 

7. Permisjoner i forbindelse med studier

7.1 Deltidstudier

I forbindelse med deltidstudier gis det permisjon med lønn i forbindelse med eksamener og 2 lesedager. I tillegg gis det 50% lønn i praksisperioder, samt i forbindelse med samlinger. Avtalen forutsetter at den ansatte stiller seg disponibelt minimum 4 uker i forbindelse med sommerferien. Det kan søkes om 50% lønn i forbindelse med ferdigstillelse av bachelor-/masteroppgaven. Søknad behandles av HR.

7.2 Heltidsstudier

Den ansatte gis permisjon uten lønn for hele utdanningsløpet og den ansatte beholder sitt tilsettingsforhold til Frøya kommune. Den ansatte stiller seg disponibel til å jobbe minimum 4 uker i forbindelse med sommerferien.

 

8. Søknadsrutiner

 • Søknadsfrist for utdanningsstipend, både grunnutdanning og etter/videreutdanning er 01.07 og 31.07. I søknaden må bekreftelse på studiesøknad legges ved og innvilges med forbehold om tilbudt studieplass.
 • I forkant av de halvårlige tildelinger skal stipendordningen gjøres kjent til samtlige virksomheter og på Frøya kommunes hjemmeside.
 • Virksomhetens evt. organisasjonens til enhver tid gjeldende behov for kompetanse vil være avgjørende ved tildeling av utdanningsstipend.
 • Ordningen med utdanningsstipend administreres av kommunedirektøren ved HR sjef og gjøres i dialog med nærmeste leder.
 • Utbetaling av stipend skjer med 50 % ved oppstart, og 50 % ved avsluttet/bestått studium. Men det kan avtales utbetaling ved oppstart av hvert semester, dersom det er ønskelig.
 • Ved avbrutt, eller ikke bestått studium, skal tildelt utdanningsstipend i sin helhet, og umiddelbart etter avbruddet, tilbakebetales Frøya kommune.
 • Utbetalingen skjer først når studenten har fremlagt bekreftelse på studieplass

 

9. Kompetansepakke deltidsstudier – Rekruttstillinger – Nye ansatte som ikke har et fast tilsettingsforhold fra før

 

 9. 1 Kompetansepakken inneholder følgende:

 • Studenter gis permisjon for praksis og samlinger. Studenten får da 50 % lønn.

Eksempel: Ved en 8 ukers praksis gis det lønnet permisjon 50 % og ulønnet 50 %.

 • Det anbefales at studenten jobber i ca 50 % stilling og studerer i 50% stilling, da studiet krever både avsatt tid og arbeidskapasitet.
 • Forpliktelser til sommerarbeid. Det forutsettes at studenten tar sommerjobb i løpet av sommerferien.
 • Rekruttstillingen betyr at studenten er fast ansatt.

 

 

9.2 Annonsering

 • Virksomheten kan ut fra behovet lyse ut rekruttstillinger. I utlysningsteksten må det fremgå at det er rekruttstilling og hvilke kriterier som ligger til grunn i stillingen.
 • Stillingen må lyses ut som fast stilling etter aml § 14.
 • Virksomhetens til enhver tid gjeldende behov for kompetanse vil være avgjørende ved utlysning av rekruttstilling.

 

9.3 Utvelgelsespraksis: 

 • Søkerne kalles inn til intervju med aktuell leder og tillitsvalgt.
 • Søker må legge frem dokumentasjon på søkt studieplass
 • Søkere med tilhørighet/ stilling i Frøya kommune vil bli prioritert.   
 • Studentene kan tilbys en rekrutteringsstilling på inntil 50 % stilling under utdanning.
 • Studentene kan søke Frøya kommunes utdanningsstipend. 
 • Stipendet utbetales normalt 2 ganger pr år (ved oppstart og ved bestått studie), men studenten kan legge frem ønsker om annen ordning.
 • Ved avbrutt eller ikke bestått studium, skal utdanningsstipendet i sin helhet tilbakebetales.
 • Ved avbrutt eller ikke oppfylt arbeidsplikt (jfr bindingstid) skal utdanningsstipendet tilbakebetales helt eller delvis ut fra tiden som er jobbet etter endt studie.
 • Dersom studenten søker og innvilges permisjon i studietiden, fryses både studietid og stipend.
 • Frøya kommune tilbyr en fadderordning for studentene. Dette er en kollega med sykepleie-/ vernepleierutdanning som gir faglig veiledning, råd og assistanse i studieperioden.
 • Studenten dekker selv utgifter i forbindelse med reise og opphold ved samlinger/ praksis.
 • Frøya kommune dekker halvparten av eksamensutgifter og studieavgiften.
 • Etter bestått studie, settes en bindingstid på 2 år innenfor en fagrelatert tjeneste/ virksomhet i Frøya kommune. 
 • Fristen for å søke er 01.07 og 01.12 hvert år. Bekreftelse på søkt studieplass må legges ved søknaden.
 • Søknaden skal sendes til HR sjef, bekreftelse på studieplass må legges ved søknaden.

Kontakt

Sonja Dybvik
HR-sjef
E-post
Telefon 98 09 14 29