1. Gangsbehandling – Reguleringsplan Haugranda gnr 10 bnr 307 m.fl

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 20.08.2020 sak 69/20, å sende detaljreguleringsplan for Haugranda boligfelt – gnr 10 bnr 307 m.fl. ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av boliger, friområder
og nødvendig arealer for teknisk infrastruktur. Det er planlagt opptil 39 boenheter
i form av leiligheter, rekkehus osv. Til opplysning har planen fått endret navn i
løpet av prosessen fr a Djupmyra3 til Haugranda Boligfelt.

Plandokumenter
Plandokumentene kan sees nederst i saken og ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Merknader
Evt. merknader sendes innen 13.11.20 til:
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.
Med kopi til:
Kystplan AS, Torget 4, 7240 Hitra, eller may@kystplan.no

5014201804 Bestemmelser Haugranda boligfelt-rev (PDF, 164 kB)
5014201804 Beskrivelse Haugranda Boligfelt-rev (PDF, 2 MB)
5014201804 Haugranda Boligfelt-A3 (PDF, 3 MB)
Temakart situajonsplan Haugranda Boligfelt (PDF, 400 kB)
Temakart AR5 og plan (PDF, 316 kB)
Vedlegg 1 Planprogram Haugranda Boligfelt (PDF, 542 kB)
Vedlegg 2 Adresseliste Haugranda (PDF, 133 kB)
Vedlegg 3 NATURMANGFOLDSLOVEN vurdering (PDF, 255 kB)
Vedlegg 4 Landbruksfaglig vurdering (PDF, 13 MB)
Vedlegg 5 Rapport arkeologisk registreringer (PDF, 588 kB)
Vedlegg 6 Trafikale forhold-notat (PDF, 530 kB)
Vedlegg 7 Risikoanalyse Haugranda (PDF, 464 kB)
Vedlegg 8 Sol-skyggeAnalyse Haugranda Boligfelt (PDF, 285 kB)
Vedlegg 9 Geologisk vurdering Haugranda boligfelt (PDF, 3 MB)
Vedlegg 10 vann og avløpskisse (PDF, 540 kB)
vedlegg 11 perspektivtegninger Haugranda Boligfelt (PDF, 399 kB)
Vedlegg 12 snitt av haugranda (PDF, 849 kB)