1. Gangsbehandling – Reguleringsplan Uttian Næringsområde

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 06.07.2020, sak 64/20 å sende reguleringsplan for Uttian næringsområde (5014201813), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 28.08.2019, ut på offentlig høring og ettersyn. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikt med regulering
Hensikten med planarbeidet er å regulere foreslått område (kartutsnitt) til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de maritimt rettede næringene forbedrede utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017), samt sikre at Frøya har et mangfoldig næringsliv (Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027).

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde 

Plandokumentene ligger listet nederst på siden og kan også sees ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

 

Evt. merknader sendes innen tirsdag 1. september 2020 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
christian.furuly@ramboll.no eller Rambøll v/ P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim

 

Sakspapirer:
Saksfremlegg (PDF, 2 MB) datert 06.07.2020
Vedtak (PDF, 413 kB) datert 06.07.2020

1. Plankart (PDF, 4 MB) datert 28.08.2019
2. Planbestemmelser (PDF, 377 kB) datert 28.08.2019
3. Planbeskrivelse (PDF, 5 MB) datert 28.08.2019
4. ROS-analyse (PDF, 2 MB) datert 07.06.2019
5. Støyutredning (PDF, 3 MB) datert 11.04.2019
6. Illustrasjonsplan (PDF, 736 kB)
7. Konsekvensutredning (PDF, 14 MB) 27.07.2019
8. Notat Hubro (PDF, 6 MB) datert 05.06.2020
9. Notat Storspove (PDF, 4 MB) datert 03.06.2020
10. Notat Oter (PDF, 3 MB) datert 04.06.2020
11. Notat Sjøfugl (PDF, 673 kB) datert 02.07.2020
12. Landskapsbilde (PDF, 3 MB) datert 04.06.2019
13. Vurdering av alternativ lokalisering næring (PDF, 98 kB) datert 15.06.2020
14. Vurdering av lokalisering naturmangfold (PDF, 750 kB) datert 02.07.2020
15. Referat Informasjonsmøte (PDF, 477 kB) datert 18.03.2019
16. Merknadsbehandling førstegangsbehandling (PDF, 345 kB) datert 19.06.2019
17. Merknadsbehandling andregangsbehandling (PDF, 380 kB) datert 12.09.2019
18. Klagebehandling og opphevelsesvedtak (PDF, 672 kB) datert 24.04.2020