2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 89/19, 21.06.2019, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslaget inneholder følgebrev, plankart, planbestemmelser og konsekvensutredning endret etter merknadsbehandling fra 1. gangs høring.
Det er kun endringer som legges ut til høring og offentlig ettersyn. Endringene er markert i rødt i dokumentene.
I plankart er endringene vist med rødt omriss.

 

For digital visning av kartforslag, gå til www.kommunekart.com. Velg kommune Frøya. Sett på kartlaget Kommuneplan forslag. Alle dokumenter ligger også i papirversjon i kommunens servicekontor.

Høringsfrist for 2. gangs høring og offentlig ettersyn er satt til: 13. september 2019.

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7261 Sistranda.