2. gangs høring og offentlig ettersyn: Kommuneplanens arealdel 2022 - Tema næringsarealer - Tilleggsarealer

Varsel om høring og utlegging til offentlig ettersyn av 5 nye områder til tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 - tema næringsarealer.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, og vedtak i formannskapet i møte 29.06.22, sak 113/22, varsles det om at 5 områder til næringsformål i forbindelse med tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 for tema næringsarealer, legges ut på 2.gangs høring. 

  

Arealene kan ses her: Kommunekart 

Eventuelle innspill sendes skriftlig til Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no og merkes 21/1757.
Merknadsfrist 17.08.22

1. Egnethetsvurdering og konsekvensutredning (PDF, 2 MB)

2. ROS-analyse (PDF, 2 MB)

3. Innspill etter 1. gangs høring – private innspill (PDF, 2 MB)

4. Saksframlegg (PDF, 2 MB)