Kunngjøringer

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 25.03.2021 sak 42/21 reguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på planbeskrivelse datert 12.06.2020, planbestemmelser datert 08.03.2021 og plankart datert 12.11.2019.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 25.03.2021 sak 43/21 reguleringsplanen for Øvre Midtsian (PLANID: 5014201903), som vist på planbeskrivelse datert 03.02.2021, planbestemmelser datert 10.02.2021 og plankart datert 16.02.2021.

Måsøval Fiskeoppdrett AS datert søker om en ekstra flåteplassering på østsiden av lokaliteten Ilsøya 2.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 11.02.2021 sak 3/21, å sende detaljreguleringsplan for Indre Purkskaget, Mausind (planid: 5014202001) ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur i Beinskardet.

Med hjemmel i pbl. § 12-14 vedtar Frøya kommune endring av reguleringsplanene for Hammervolden boligfelt, Hammeren, Nordhammaren boligområde og Rabben vest med reviderte planbestemmelser datert 27.10.2020. Endringen trer i kraft umiddelbart.

SalMar Farming AS søker om endring av flåteplassering på lokaliteten Olausskjæret. Det er godkjent to ulike flåteplasseringer på lokaliteten. Det er plasseringen lengst nord som nå søkes flyttet mot nordøst. Søknaden omfatter ingen andre endringer.

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Inntian havn, gnr. 25 bnr. 72 og del av bnr. 12 og 14 m.fl. Planområdet er på ca. 10 dekar, og det tas forbehold om mindre justering av plangrensen fram til innlevert planforslag.