Kunngjøringer

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 15/20 å legge reguleringsplan for Siholmen ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 11/20 å legge reguleringsplan for Hammervolden næringsområde ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 24.10.2019, sak 106/19 egengodkjenne Reguleringsplan Bergheia høydebasseng, gnr. 10 bnr. 48 mfl. (planid: 1620201716), som vist på plankart datert, 03.10.2019, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 07.10.2019.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid. Kystplan AS er engasjert av Frøya kommune, for å utarbeide reguleringsplan for fortau og gangsti. Planområdet ligger i gjeldende reguleringsplan for Hamarvika, planid: 1620200912 

På vegne av Vikan Settefisk AS, varsler KONTUR Arkitekter AS om oppstart av arbeid med detaljregulering. Det planlegges for etablering av et næringsareal på omkring 50 000 m² inkludert samferdselsanlegg som veg, kaianlegg og p-plasser. Foreslått regulert areal utgjør 150 000 m², hvorav 25 000 m² er sjøområder. Planområdet er vist i kommuneplanen vedtatt 23.10.2019. Planarbeidet varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Oppheim i Frøya kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt
reguleringsplanarbeid. Det er planlegges ca 3-4 eneboligtomter, samt område for leilighetsbygg.