Kunngjøringer

På vegne av Vikan Settefisk AS, varsler KONTUR Arkitekter AS om oppstart av arbeid med detaljregulering. Det planlegges for etablering av et næringsareal på omkring 50 000 m² inkludert samferdselsanlegg som veg, kaianlegg og p-plasser. Foreslått regulert areal utgjør 150 000 m², hvorav 25 000 m² er sjøområder. Planområdet er vist i kommuneplanen vedtatt 23.10.2019. Planarbeidet varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Oppheim i Frøya kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt
reguleringsplanarbeid. Det er planlegges ca 3-4 eneboligtomter, samt område for leilighetsbygg.