Hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune vedtok i sak 71/17 den 17.08.2017 å legge forslag til reguleringsplan for Grindfaret ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok i sak 61/17, 01.06.2017, å varsle planoppstart, samt legge planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven §§ 11-12, 4-1 og 11-13.