Kunngjøringer

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 15.02.2018 sak 16/18, å sende reguleringsplan for Nordhammarvik Gravplass (planid: 1620201704), med planbeskrivelse datert 26.01.18 plankart datert 26.01.18, og planbestemmelser datert 26.01.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte den 14.12.2017, sak 144/17.

Hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune vedtok i sak 71/17 den 17.08.2017 å legge forslag til reguleringsplan for Grindfaret ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok i sak 61/17, 01.06.2017, å varsle planoppstart, samt legge planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven §§ 11-12, 4-1 og 11-13.