Egengodkjenning av ny kommuneplan for Frøya (planid: 5014201809)

Kommunestyret vedtok i sak 141/19, 23.10.2019, å egengodkjenne de deler av kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, der det ikke foreligger innsigelse, eller der varslet innsigelse fra sektormyndighet er tatt til følge, etter merknadsbehandling av 1. og 2. gangs høring. Administrasjonen ble gitt myndighet til å rette opp i, og klargjøre dokumenter og plankart etter vedtak.

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15. Vedtatt kommuneplan er straks bindende for framtidig arealbruk. Unntak fra dette er områder merket «uten rettsvirkning» i plankartet, grunnet innsigelser fra sektormyndighetene.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er vedlagt. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 72 46 32 00.

Innsigelser

Det forelå flere innsigelser fra sektormyndighetene gjennom planprosessen. De innsigelsene som ikke ble løst underveis, skal tas til mekling med de aktuelle myndighetene. De områder som tas til mekling står listet som «strykes» i saksprotokoll, og er merket som «uten rettsvirkning» i plankartet.

 

 
 
Digitalt kart, bestemmelser og beskrivelse kan også finnes her.