Egengodkjenning av Uttian Panorama gnr. 26 bnr. 6 m.fl (planid: 1620201712)

Frøya kommunestyret vedtok i møte 28.03.2019 sak 41/19, å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian Panorama gnr. 26 bnr. 6 m.fl (planid: 1620201712), som vist på planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 28.01.2019.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er vedlagt.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 72 46 32 00.

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 09.04.2019 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 30.04.2019 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Saksprotokoll KST (PDF, 198 kB)

1. Planbestemmelser (PDF, 198 kB)
2. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
3. Plankart A2 (PDF, 921 kB)
4. Plankart A3 (PDF, 559 kB)
5. VA-planskisse (PDF, 615 kB)
6. ROS-Analyse (PDF, 167 kB)
7. Temakart AR5 (PDF, 262 kB)
8. Temakart: Natrumangfoldsloven vurdering (PDF, 373 kB)
9. Temakart: Landskap (PDF, 356 kB)
10. Notat: Trafikk- og bevegelsesmønster (PDF, 559 kB)