Fastsatt planprogram for detaljregulering for Hammervolden næringsområde gnr. 10 bnr. 1 m.fl.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger og plan- og bygningsloven § 12.9, har kommunestyret fastsatt planprogram for Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr 1 m.fl. datert 18.02.2019. 

Bakgrunnen for utarbeidelsen av planprogrammet er oppstart av planarbeid for Hammervolden Næringsområde. Planinitiativet fremmes av Kystplan AS på vegne av Coop-Hamarvik SA. Det ønskes regulert et område på ca. 44 daa. Hensikten med planarbeidet er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik.

Forslaget er ikke i samsvar med kommuneplanen. Det er dermed stilt krav om konsekvensutredning med planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4-2.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens Servicetorg, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda. 

Planarbeidet omfatter området vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde