Høring av forslag til ny forskrift om politivedtekt Frøya kommune

Frøya kommunestyre vedtok i sak 77/19, 20.06.19, å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt Frøya kommune ut på høring. Forslag til vedtekter vil ligge ute til høring frem til 23. august 2019. Dokumentene i saken er tilgjengelige på kommunens hjemmesider www.froya.kommune.no, samt i papirutgave i kommunens servicekontor.

Høringsinnspill sendes til postmottak@froya.kommune.no, eller pr. post til Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda

Om ny politivedtekt

Politivedtekter er lokale vedtekter for en kommune som er vedtatt av kommunestyret. Politivedtektene omhandler regler for ro og orden i kommunen, gatesalg, utendørstilstelninger med mer.

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og revideres med bakgrunn i endringene.

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom politivedtekter:

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser:

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven.

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt.

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning.

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes.

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 regulering i andre lover.

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig godkjente politivedtekt.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsregnene i forvaltningsloven § 37 vil komme til anvendelse. Forslag til forskrift skal gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere, blant annet gjennom media, i høringsperioden.

Etter høring skal endelig vedta gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend.

Vedlegg: