Høring av planprogram og Varsel om oppstart av planarbeid for Sistranda Sentrum

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 13.09.2022 sak 85/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker planprogram for Sistranda Sentrum datert 06.09.2022, samt å varsle oppstart av planarbeid med områdeplan for Sistranda Sentrum (PLANID: 5014202206), jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger.

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltaket. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til «0-alternativet» som er dagens situasjon.

Planprogrammet skal:

  • Klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
  • Beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
  • Vise behov for nødvendige utredninger
  • Vise opplegg for informasjon og medvirkning
  • Vise organisering og framdriftsplan

Kartutsnitt for området:

 

Merknader
Evt. merknader sendes innen 28.10.22 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

 

Områdeplan Sistranda Sentrum
Tittel Publisert Type
Saksfremlegg Sistranda 06.09.22

15.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg Sistranda 06.09.22.pdf
Planprogram Sistranda 06.09.22

15.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram Sistranda 06.09.22.pdf
Saksprotokoll 13.09.22

15.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll 13.09.22.pdf