Høring: Måsøval fikeoppdrett AS søker om landbasert anlegg på Sjelvika/Titran

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Anlegget skal etableres på et område der det tidligere var et landbasert anlegg for laks i Skjelvika ved Titran i Frøya kommune.

Anlegget vil bli dimensjonert for produksjon av inntil 3,5 mill. stk. postsmolt pr. år, tilsvarende en årlig produksjon på 1200 tonn. Det skal kun benytte sjøvann, NVE har bekreftet at søknaden ikke skal behandles etter vannressursloven.
Anlegget planlegges som et gjennomstrømmingsanlegg uten oppvarming av vann. Det vil bli satt inn vaksinert og sjøvannstilvendt smolt på 70 – 90 gram for produksjon frem til en snittvekt på ca. 350 gram. Selskapet opplyser at de ønsker å redusere produksjonstiden i sjø og kunne differensiere utsettene i sjø i tid og i fiskestørrelse. Det vises til vedlagte søknad for nærmere beskrivelse av den omsøkte etableringen.


Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR
2017-06-21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige
virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker.


I kommuneplanens arealdel er området næringsbebyggelse.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 14.06.2021 – 16.07.2021.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 16.07.2021.

Søknadsskjema (PDF, 544 kB)

Strømrapport (PDF, 10 MB)

Skisseprosjekt (PDF, 5 MB)

Punktutslipp (PDF, 8 MB)

Sedimenter (PDF, 4 MB)

Biosikkerhetsplan (PDF, 58 MB)

Modellering av avløpsvann (PDF, 9 MB)

Kart (PDF, 7 MB)

Oversiktskart (PDF, 2 MB)