HØRING: MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM EKSTRA FLÅTEPLASSERING PÅ LOKALITETEN 38997 ILSØYA 2

Måsøval Fiskeoppdrett AS datert søker om en ekstra flåteplassering på østsiden av lokaliteten Ilsøya 2.

38997 Ilsøya 2 63˚ 39.872’ N 8˚25.726 ’ E Euref89/WGS84

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.02.2021 – 28.03.2021.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no

Frist er 28.03.2021.

kart (PDF, 2 MB)

kart2 (PDF, 877 kB)

Oversendelsesbrev (PDF, 145 kB)

søknad (PDF, 2 MB)