Høring: Måsøval Fiskeoppdrett AS - Søknad om utvidelse av biomasse på lokaliteten Fjølværet Ø

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om utvidelse av biomasse på lokaliteten 26775 Fjølværet Ø i Frøya kommune. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.

26775 Fjølværet Ø 63˚ 49.141’ N 8˚38.139 ’ E Euref89/WGS84


Det søkes om utvidelse av biomasse. Lokaliteten er godkjent for 3 900 tonn, og søkes utvidet til
4 680 tonn. Søknaden omfatter ikke utvidelse av areal. Anlegget blir litt avkortet nordover. Sørenden av anlegget er uendret. Anleggets koordinater er noe endret, grunnet ny praksis med at forflåten nå er tatt med i arealet.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø og fiske. Del av anlegget som ligger i området avsatt til fiske er innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, behandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 14.03.2013.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 30.10.2020.

søknad (PDF, 2 MB)

kartpakke (PDF, 17 MB)

mom-c (PDF, 13 MB)

strømrapport (PDF, 9 MB)

oversendelsesbrev (PDF, 151 kB)

MOM-B (PDF, 4 MB)

KU-vurdering (PDF, 4 MB)

forundersøkelse (PDF, 4 MB)