HØRING: MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM UTVIDET BIOMASSE PÅ LOKALITET 12380 LANGØYA KVALØYA

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om utvidelse av biomasse.

Lokaliteten er godkjent for 2340 tonn, og søkes utvidet til 3120 tonn. Søknaden omfatter ikke utvidelse av areal. Anleggets koordinater er noe endret, grunnet ny praksis med at forflåten nå er tatt med i arealet.


Nr navn:                     posisjon i grader og desimalminutter                            kartdatum
12380 Langøya          Kvaløya 63˚ 47.493’ N 8˚36.423 ’ E                             Euref89/WGS84


I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø. Ankerfestene ligger på grensen til området avsatt til fiske.


Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 17.12.2020 – 22.01.2021. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 22.01.2021.

Oversendelsesbrev (PDF, 150 kB)

Behovsvurdering KU (PDF, 3 MB)

Søknad (PDF, 2 MB)

Strømrapport (PDF, 35 MB)

Kartpakke (PDF, 15 MB)

c-undersøkelse (PDF, 8 MB)

Forundersøkelse (PDF, 3 MB)

Helseuttalelse (PDF, 2 MB)