Høring offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52. m.fl.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 19.06.2019 sak 105/19 å legge reguleringsplanen Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl (planid:5014201802) med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 14.05.2019 og VA-plan datert 21.05.2019 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med å regulere området er å etablere småbåthavn til akvakultur og fritidsbruk, samt legge til rette for aktivitet i tilknytting småbåthavna på land.

Planforslaget omfatter område vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. merknader sendes innen tirsdag 20.august 2019 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
Kystplan AS Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller kystplan@kystplan.no

Frøya kommune
Rådmannen