Høring offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Siholmen gnr. 23, bnr. 8 m.fl (planid: 5014201902)

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 15/20 å legge reguleringsplan for Siholmen ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Planen omfatter følgende område:

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. merknader sendes innen fredag 6. mars 2020 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
post@on-as.no eller ON AS Arkitekter og Ingeniører, Orkdalsveien 82 7300 Orkanger

Rådmannen