Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Dyrøy Fergeleie (5014201807)

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.01.2019 sak 3/19, å sende detaljreguleringsplan for Dyrøy fergeleie (50142018007) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 19.12.2018 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Nytt forslag til detaljregulering for Dyrøy skal tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie og ny snuplass for buss. Videre ønsker en å breddeutvide veien sørover mot busslomma ved snarveien opp til skolen og det er også regulert nytt fortau langs denne strekningen. 

Plandokumentene er vedlagt, og kan sees på ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen 08.03.19 (6 uker fra avisannonse), til: 

Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.


Med hilsen
Frøya kommune


Stian Aspaas Haugen
Arealplanlegger

1. Saksprotokoll, Hovedutvalget for forvaltning 17.01.19 (PDF, 270 kB)