Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Hamarvikbukta gnr 9 bnr 124 (planid: 5014201805)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 30.03.2020 sak 23/20, å sende detaljreguleringsplan for Hamarvikbukta gnr. 9 bnr. 124 ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging i sjønært område. Man ønsker å etablere enmannsboliger, firemannsboliger, tomannsboliger og kjedeboliger i attraktivt område. Man ønsker en høy utnyttelsesgrad, og det blir derfor planlagt for totalt 52 boenheter.

Illustrasjonsplan for området:
Klikk for stort bilde   
Plandokumentene ligger listet nederst på siden og kan også sees ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen 29.05.20 til:
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.

Med kopi til:
Kystplan AS, Torget 4, 7240 Hitra, eller may@kystplan.no

Saksprotokoll (PDF, 277 kB) (30.03.2020)
Saksfremlegg (PDF, 2 MB) (30.03.2020)

Bestemmelser (PDF, 168 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 481 kB)

Vedlegg 1 Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 Sammenstilling høringsuttalelser (PDF, 93 kB)
Vedlegg 3 alle inspillene ved høring (PDF, 7 MB) 
Vedlegg 4 Illustrasjonsplan   (PDF, 858 kB)
Vedlegg 5 Geologisk vurdering Hammarvikbukta (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 Notat havninvåstignng og stomrflo (PDF, 212 kB)
Vedlegg 7 NATURMANGFOLDSLOVEN vurdering (PDF, 247 kB)
Vedlegg 8 Landbruksfaglig vurdering (PDF, 12 MB)
Vedlegg 9 ROS analyse med analyseskjema (PDF, 153 kB)
Vedlegg 10 Trafikknotat -analyse gangog sykkelvei (PDF, 252 kB)
Vedlegg 11 temakart-adkomst til bussholdeplass (PDF, 240 kB)
Vedlegg 12 Vann-Avløp- Skisseplan alt1 og 2 (PDF, 486 kB)
Vedlegg 13 Rapport kulturminner Hamarvikbukta (PDF, 3 MB)