Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Hammervolden næringsområde (planid: 1620201709)

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 11/20 å legge reguleringsplan for Hammervolden næringsområde ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Planforslaget omfatter område vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. merknader sendes innen fredag 6. mars 2020 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
may@kystplan.no eller Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra

Rådmannen

Samlet saksfremstilling (PDF, 2 MB)
Saksprotokoll 21012020 (PDF, 268 kB)

 

Bestemmelser (PDF, 153 kB)
Plankart (PDF, 493 kB)
Beskrivelse (PDF, 2 MB)