Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Uttian Panorama gnr. 26, bnr. 6 m. fler

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Uttian Panorama gnr. 26, bnr. 6 m. fler (planid: 1620201712) ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalget for forvaltning 11.10.18, sak 151/18. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere boligtomter på Uttian, ved å omregulere KPAs felter for spredt bolig- og fritidsbebyggelse til boligområde og gi en helhetlig vurdering. Planforslaget består av til sammen 30 boligtomter, hvor 17 er nye, hvor det i alt legges til rette for etablering av inntil 20 nye boligenheter. 

Planen i målestokk 1:1500 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Frøya kommune.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget og vedlagt. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Frøya kommune: Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda 

Evt. merknader sendes innen 30.11.18 (6 uker fra avisannonse). 


For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg. 
Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Med hilsen
Frøya kommune


Stian Aspaas Haugen
Arealplanlegger