Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Rådhustoppen (1620201703)

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 14.02.2019, sak 20/19 å sende reguleringsplan for Rådhustoppen (1620201703), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 08.11.18, ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Framlagte planforslag for Rådhustoppen (1620201703) innebærer bygging av et kombinert bolig- og forretningsbygg på tomta bak Stjernesenteret. Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen er planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom og rundt blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:
Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er vedlagt, og kan sees ved henvendelse til Frøya kommunes servicekontor. 

Evt. merknader sendes innen fredag 05.april 2019 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
On Arkitekter og Ingeniører AS, Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger.
Epost: post@on-as.no