Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan - Solhaugen (Skardsvågen gnr. 7, bnr. 5 mfl)

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken for Solhaugen (Skardsvågen gnr. 7, bnr. 5 mfl) (PLANID: 5014202005) med planbeskrivelse datert 08.02.2023, planbestemmelser datert 26.11.2022 og plankart datert 08.02.2023, og legger detaljreguleringsplanen ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

Hensikten er å tilrettelegge for utleieturisme med tilhørende småbåtanlegg i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel. Prosjektet vil ha en miljøprofil med solenergi som varmekilde, nybygg skal plasseres på pæler og parkering vil løses på et fellesområde.  

Kartutsnitt for området:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene kan sees på www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/ og ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Merknader
Evt. merknader sendes innen 05.05.2023 til: postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

Med kopi til:
Kystplan AS, may.andreassen@kystplan.no

 

Solhaugen (Skardsvågen 7-5)
Tittel Publisert Type
1. Planbeskrivelse, 08.02.2023

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Planbeskrivelse, 08.02.2023.pdf
2. Planbestemmelser, 26.11.2022

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser, 26.11.2022.pdf
3. Plankart 08.02.2023

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart, rev 08.02.2023.pdf
4. Oversiktskart

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Oversiktskart.pdf
5. Bebygde områder

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Bebygde områder.pdf
6. Landskapsanalyse

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Landskapsanalyse, rev.pdf
7. Kulturminner

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Kulturminner.pdf
8. Naturmangfoldvurdering

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Naturmangfold vurdering.pdf
9. Solfangere

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Solfangere.pdf
10. Trafikknotat

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Trafikknotat-rev.pdf
11. Perspektiver 3D

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Perspektiver 3D.pdf
12. VA-plan

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. VA-plan.pdf
13. ROS-analyse

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. ROS-analyse, rev.pdf
14. Merknader etter oppstartsvarsel

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Merknader etter oppstartsvarsel.pdf
15. Situasjonsplan

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Situasjonsplan.pdf
16. Terrengsnitt

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Terrengsnitt, rev.pdf
17. Sol-skyggeanalyse

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Sol-skyggeanalyse.pdf
18. Havninvåstigning

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Havninvåstigning.pdf