Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen for Øvre Midtsian gnr. 21, bnr. 245 m.fl (planid: 5014201903)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 27.05.2020 sak 50/20, å sende detaljreguleringsplanen  Øvre Midtsian gnr. 21, bnr. 245 m.fl (planid: 5014201903)  ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedhensynet bak regulering er å tilrettelegge for fortetting og boligbygging med tilhørende infrastruktur i området Midtsian ved Sistranda på Frøya.

Plankart over området:

Klikk for stort bilde 

Plandokumentene ligger listet nederst på siden og kan også sees ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen 15.07.20 til:
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.

Med kopi til:
christian@on-as.no eller On Arkitekter og Ingeniører AS -Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger

 

Saksprotokoll 1.gangshøring (PDF, 267 kB) (27.05.2020)
Samlet saksfremlegg 1.gangshøring (PDF, 950 kB) (27.05.2020)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB) datert 19.12.2019
Planbestemmelser (PDF, 113 kB) datert 19.12.2019
Plankart (PDF, 2 MB) datert 23.03.2020
Situasjonsplan (PDF, 255 kB)
Situasjonsplan (PDF, 198 kB)
Sol skyggediagram (PDF, 8 MB)
Illustrasjonser perspektiver (PDF, 447 kB)
ROS-analyse (PDF, 98 kB)
Høringsuttalelser samlet (PDF, 2 MB)