Høring og offentlig ettersyn av planprogram og Varsel om oppstart - Tuvneset-Storheia

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.09.2021 sak 80/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker planprogrammet for Tuvneset-Storheia (PLANID: 5014201907), som vist på dokumentet datert 03.09.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet.

Det planlegges for etablering av et næringsareal på omkring 50 000m² inkludert samferdselsanlegg som veg, kaianlegg og p-plasser. Foreslått regulert areal utgjør 150 000m², hvorav 25 000m² er sjøområder. Frøya kommune reviderte sin kommuneplan i 2018/201 9. Planområdet er vist i kommuneplanen vedtatt 23.10.2019.

Kartutsnitt for området:

 

 

Merknader

Evt. merknader sendes innen 02.11.21 til:

TAG arkitekter AS, Nøstegaten 44, 5011 Bergen, stt@tagarkitekter.no.

 

Saksprotokoll 16.09.21 (PDF, 77 kB)

Saksfremlegg 16.09.21 (PDF, 254 kB)

Planprogram Tuvneset-Storheia, 03.09.2021 (PDF, 2 MB)